Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Importkontroll zooteknikk

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv som endrer direktivene 89/608/EEC, 90/425/EEC og 91/496/EEC når det gjelder referanser til zooteknisk regelverk

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 89/608/EEC, 90/425/EEC and 91/496EEC as regards references to zootechnical legislation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fjerner bestemmelser som angår zooteknikk i direktiv 89/608/EEC, direktiv 90/425/EEC og direktiv 91/496/EEC.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i den foreslåtte rettsakten medfører behov for endring i EØS-henvisningsfeltet til forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det forventes ingen økonomiske og administrative konsekvenser som følge av ny rettsakt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har ikke vært sendt på høring, da den er en direkte konsekvens av at tidligere avlsbestemmelser blir samlet i en forordning. Det er ingen store materielle endringer.

Vurdering

Det er ikke identifisert noen EØS relevante utfordringer (horizonthal challenges) i Kommisjonens forslag til rettsakt. Endringsdirektivet medfører for øvrig kun tekniske endringer, og vil ikke ha noen praktiske konsekvenser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2014)4
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen