Kommisjonsdirektiv om endringer i vedlegg til luftkvalitetsdirektivene - målinger, referansemetoder og datavalidering

Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/1480 av 28.august 2015 med endringer i flere vedlegg til Direktiv 2004/107/EC og 2008/50/EC vedrørende regler om referansemetoder, datavalidering og plassering av målepunkter for vurdering av lokal luftkvalitet

Commission Directive (EU) 2015/1480 of 28. august 2015 amending several annexes to Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC laying down the rules concerning reference methods, data validation and location of sampling points for the assessment of ambient air quality

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2015

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Direktivet om endringer i vedleggene til luftkvalitetsdirektivene ble gjort gjenstand for en komitologiprosess 4. mars 2015, med avstemming 27. april 2015.

Klima- og miljødepartementet mottok fast-track-skjema fra EFTA-sekretariatet 6. mai 2015 og har ikke hatt innvendinger til dette.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2004/107/EC og 2008/50/EC er innlemmet i EØS-avtalen Vedlegg XX (miljø) kapittel III (luft) og gjennomført i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet. Direktivene setter et minstekrav til lokal luftkvalitet. Direktiv 2004/107/EC angir målsetningsverdier for arsen, kadmium, kvikksølv, nikkel, polysykliske aromatiske hydrokarboner. Direktiv 2008/50/EC omhandler luftkvalitet luftkvalitet og renere luft for Europa. Her er det fastsatt grenseverdier og eller målsetningsverdier for svevestøv (PM 10 og 2,5), nitrogendioksid, svoveldioksid, benzen, bly og karbonmonoksid. I tillegg er det fastsatt krav til overvåkning og informasjon om konsentrasjonen av bakkenær ozon. Kravene i direktivene er satt for å beskytte befolkningens helse og vegetasjon og økosystemer.

Det nye endringsdirektivet endrer luftdirektivenes vedlegg når det gjelder krav til referansemetoder, datavalidering og plassering av målepunkter for vurdering av luftkvalitet. Det er bl.a. innført nødvendige oppdateringer av referansemetoder som brukes for målinger. I følge forurensningsforskriften § 7-11 skal Miljødirektoratet utnevne et Nasjonalt referanselaboratorium. Endringene i direktivet vil også sette krav til at Nasjonalt referanselaboratorium skal delta i sammenligningskampanjer arrangert av Kommisjonens Joint Research Center minst hvert 3. år. Videre skal kvalitetssystemet revideres ved behov og minst hvert 5 år. Det skal også foretas en revisjon av kriterier valgt for plassering av målestasjoner hvert 5 år.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslagene til endringer i vedleggene til direktivene medfører ikke behov for endringer i forurensningsforskriftens kapittel 7, jf. dagens § 7-11 tredje ledd annet punktum hvor det heter at "Miljødirektoratet kan også stille nærmere krav til antall og plassering av målestasjoner, prosedyrer, metoder og dokumentasjon for å sikre at dataene har tilfredsstillende kvalitet og er sammenlignbare...". Miljødirektoratet stiller i dag krav etter § 7-11 i "Håndbok for kvalitetssikringssystem for målinger av luftkvalitet, M-39". Endringene som foreslås i endringsdirektivet vil føre til behov for endringer i håndboken.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringene i vedleggene til luftdirektivene stiller bl.a. krav til revisjon av kvalitetssystemer og kriterier valgt for målesteder hvert 5. år. Dette er anslått å medføre en kostnad på ca 370 000 kr hvert femte år (trolig noe høyere første gang). Kravet om at nasjonalt referanselaboratorium skal delta i sammenligningskampanjer minimum hvert 3. år vil også medføre kostnader.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene som gjøres i vedleggene i luftdirektivene anses hensiktsmessige når det gjelder å oppfylle luftdirektivenes formål om å beskytte helse og miljø.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1480/2015
Basis rettsaktnr.: 2004/107/EC og 2008/50/EC
Celexnr.: 32015L1480

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.05.2015
Frist returnering standardskjema: 17.06.2015
Dato returnert standardskjema: 17.06.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker