Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

BRRD (krisehåndtering i banker mv.) - utfyllende regler om ex ante bidrag til kriseløsningsfondet

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014 som utfyller direktiv 2014/59/EU med hensyn til regler for ex-ante bidrag til kriseløsningsfondet

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/63 of 21 October 2014 supplementing Directive 2015/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2015.

Kommisjonsforordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innholdet

Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler til BRRD (Banking Recovery and Resoultion Directive 32014L0059) om kravet til risikobasert ex-ante finansiering av krisehåndteringsfondet og hvordan institusjonenes årlige bidrag skal beregnes og risikojusteres.

Merknad

Rettslige konsekvenser

Når forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning fra lov/forskrift. De materielle bestemmelsene i forordningen er allerede tatt inn i norsk rett i forskrift om utfyllende regler til finansforetaksforskriften kapittel 20.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikten til å bidra økonomisk til krisetiltaksfondet, med administrative og økonomiske konsekvenser, som allerede følger av morrettsakten BRRD

Sakkyndige instanser merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og antas akseptabel.

Gjennomføring av kommisjonsforordningen er hjemlet i ny finansforetakslov som trådde i kraft 1. januar 2019 § 20-51.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)7674
Rettsaktnr.: 63/2015
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32015R0063

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.01.2015
Frist returnering standardskjema: 15.05.2015
Dato returnert standardskjema: 30.04.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.06.2018
Høringsfrist: 14.09.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker