Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nettverkskode for bestemmelser om samhandling og datautveksling

D034450/05 - (Utkast) Kommisjonsforordning om fastsetting av en nettverkskode for bestemmelser om samhandling og datautveksling

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Nettverkskodene er blitt behandlet i Komiteen for felles regler for transport, distribusjon, forsyning og lagring av naturgass i EU. Nettkodene er nå til behandling i Europaparlamentet og Det europeiske råd.

Sammendrag og innhold

I forordning (EF) nr. 715/2009 fastsettes flere opgaver for europeiske transmisjonssystemoperatører for gass (ENTSO for gass) og for Byrået for Samarbeid mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER). Blant oppgavene til de to institusjonene er utarbeidelse av  nettregler på EU-plan innenfor områdene omtalt i artikkel 8, nr. 6, i forordning (EF) nr. 715/2009, som skal anvendes av alle transmisjonssystemoperatører for gass.

For å framskynde og lette effektiv gasshandel og -transmission på tvers av gasstransmisjonssystemerne i EU og dermed øke integrasjonen av det indre marked bør det fastsettes nettregler om interoperabilitet og datautveksling som omhandlet i artikkel 8, nr. 6, bokstav  e) og d), i forordning (EF) nr. 715/2009 på grunnlag av et utkast fra ENTSO for gass.

Mangelen på harmonisering på tekniske, operasjonelle og kommunikasjonsmessige områder kan skape hindringer for at gassen kan strømme fritt i EU, og dermed hemme markedsintegrasjonen. EUs regler om interoperabilitet og datautveksling skal åpne for den nødvendige harmonisering på disse områder og føre til effektiv markedsintegrasjon. Med dette for øye og for å lette det kommersielle og praktiske samarbeidet mellom transmisjonssystemoperatører skal forordningen avklare spørsmål med hensyn til sammenkoblingsavtaler, enheter, gasskvalitet, lukttilsetning og datautveksling. Der bør fastsettes regler og prosedyrer for å oppnå et passende nivå med hensyn til harmonisering, som skal stimulere til effektiv handel med og transport av gass på tvers av gasstransmisjonssystemerne i EU.

Nettverkskoden skal sikre passende harmonisering av datautvekslingen for å støtte  gjennomføringen av et velfungerende europeisk indre gassmarked, forsyningssikkerheten og hensigtsmessig og sikker adgang til opplysninger, som fremmer grenseoverskridende transmisjon.

I henhold til artikkel 8, punkt 8 og 9, i forordning (EF) nr. 715/2009 skal ENTSO for gass overvåke og analysere gjennomføringen av denne forordningen og rapportere resultatene til ACER.

Rettslige konsekvenser

Nettverkskoden om samhandling og datautveksling er hjemlet i forordning 715/2009 om grensekryssende handel, som er vurdert som EØS-relevant og skal innlemmes i EØS-avtalen. Nettverkskodene er merket som EØS-relevant fra Kommisjonens side. OED vil foreta en selvstendig vurdering av hvorvidt nettverkskodene er EØS-relevant.

Forutsatt at rettsakten vurderes som EØS-relevant og innlemmes i EØS-avtalen, skal forordningen gjennomføres i norsk rett "som sådan", dvs. ved inkorporasjon ord for ord.

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. etter offentliggjørelsen i Den Europeiske Unions Tidende. Den skal gjelde fra den 1. mai 2016 med forbehold av artikel 5.

Denne forordning er bindende og gjelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Vurdering

Norge har ingen transmisjon av gass i henhold til definisjonene i tredje gassmarkedsdirektiv. Reglene i forordningen vil dermed ikke ha noen praktisk anvendelse i Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen