Plantevernmiddel - Datakrav

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1475 av 27. august 2015 om endring av forordning (EU) nr. 284/2013 når det gjelder overgangsordninger for prosedyrer angående plantevernmidler

Commission Regulation (EU) 2015/1475 of 27 August 2015 amending Regulation (EU) No 284/2013 as regards the transitional measures applying to procedures concerning plant protection products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt.  Rettsakten ble publisert i  Official Journal of the European Union 28.08.2015. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten angir hvilke forordning om datakrav som skal gjelde for preparater med innhold av aktive stoffer som har fått forlenget godkjenning i henhold til forordning (EU) nr. 1141/2010. Saksbehandling for plantevernmiddel er beskrevet i forordning 1107/2009. I henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 skal en dokumentasjonspakke (datakrav) sendes inn sammen med søknader om godkjenning av aktive stoffer og preparater.
Forordning (EF) nr. 283/2013  som nå er gjeldende for datakrav til aktive stoff erstatter en relativt ny forordning om datakrav (forordning nr. 544/2011). Forordningen om datakrav for preparat forordning (EF) nr. 545/2011 ble også erstattet av en ny forordning (forordning (EF) nr. 284/2013). Det var  forventet at alle søknader om godkjenning av preparat som inneholder aktive stoffer, som har blitt forlenget i henhold til forordning (EU) nr. 1141/2010 skulle bli sendt inn før som 31. desember 2015 slik at forordning (EF) nr. 545/2011 ble gjeldende. Imidlertid viser det seg at noen søknader vil bli sendt inn senere og det er behov for en endring slik at forordning (EF) nr. 545/2011 og ikke forordning (EF) nr. 284/2013 gjelder for disse.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i  forskrift om plantevernmidler, som trådte i kraft 1. juni 2015,  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.
 
Administrative og økonomiske konsekvenser
 Rettsakten har svært begrensende økonomiske og administrative konsekvenser for myndighetene. For firmaene som er berørt betyr det sparte kostander fordi de kun skal forholde seg til de datakrav som opprinnelig var kravet.


Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel
 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.   

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1475
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32015R1475

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2015
Frist returnering standardskjema: 02.09.2015
Dato returnert standardskjema: 24.06.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: