Plantevernmiddelrester fo. 2015/399

Kommisjonsforordning (EU) 2015/399 av 25. februar vedrørende endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for 1,4-dimetylnafthalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, etefon, fenamidon, fenvalerat, fenheksamid, furathiokarb, imazapyr, malathion, picoksystrobin, spirotetramat, tepraloksydim og trifloksystrobin i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2015/399 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1,4-dimethylnaphthalene, benfuracarb, carbofuran, carbosulfan, ethephon, fenamidone, fenvalerate, fenhexamid, furathiocarb, imazapyr, malathion, picoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim and trifloxystrobin in or on certain products.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU Kommisjonen, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av 1,4-dimetylnafthalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, etefon, fenamidon, fenvalerat, fenheksamid, furathiokarb, imazapyr, malathion, picoksystrobin, spirotetramat, tepraloksydim og trifloksystrobin i og på visse næringsmidler og fôrvarer.

EU Kommisjonen har mottatt søknader om endring av eksisterende MRL eller fastsettelse av nye MRLer for visse stoff og produkttyper etter artikkel 6 i tillegg til at EFSA etter mandat fra Kommisjonen har revurdert eksisterende grenseverdier (MRLer) for N-methylkarbamatforbindelser (karbofuran, karbosulfan, benfurakarb og furathiocarb).

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, pesticide residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) reasoned opinions og annen relevant informasjon.

Kommisjonen har etter konsultasjon med EUs referanselaboratorier fått forelagt dokumentasjon på stoffene karbosulfan, benfurakarb og furathiokarb ved analyse delvis konverteres til karbofuran. Av denne grunn ble det anbefalt å fastsette felles restdefinisjon for N-metylkarbamatforbindelsene. EU RL bekreftet av teknisk utvikling (laboratorieanalyser) muliggjorde å fastsette lavere LOQer (analytisk kvantifiseringsgrense). Grenseverdiene som er ved LOQ (analytiske bestemmelsesgrense) fastsettes derfor nå lavere for disse stoffene siden dette er mulig å håndheve med bedre analysemetoder.

1,4-dimetylnafthalen (godkjent som nytt aktivt stoff i EU 2014) og imazapyr (ikke godkjent aktivt stoff i EU) oppføres vedlegg III til forordning 396/2005, men siden det ikke er oppført spesifikke grenseverdier for disse stoffene gjelder standard (default) grenseverdien på 0,01 mg/kg.

Det er ingen endringer i MRL for picoxystrobin i forbindelse med denne forordningen. Picoxystrobin er godkjent aktivt stoff i EU.

Forordningen er vedtatt i EU. Endringene vil gjelde i Norge fra dagen de vedtas med unntak av der det er gitt overgangsordning (fastsettelse av lavere MRLer). Endringene i grenseverdier for benfuracarb, carbofuran, carbosulfan og furathiocarb får anvendelse fra 3. oktober 2015.

Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for visse produkter kan finnes ved søk på aktuelt stoff i EUs Pesticides database (velge MRLs evolution):

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Endringer i MRL i forordning (EU) nr. 2015/399

Furathiocarb: Stoffet er ikke godkjent aktivt stoff i EU. Stoffet er oppført på vedlegg V (ingen fastsatte MRLer)

Benfuracarb: Stoffet er ikke godkjent i EU. Stoffet er oppført på vedlegg V, det er ingen fastsatte grenseverdier (MRLer). Det er dokumentert at stoffet konverteres delvis til carbofuran (se også carbofuran).

Carbofuran: (restdefinisjon sum carbofuran og 3-hydroxycarbofuran uttrykt som carbofuran). Stoffet er ikke godkjent aktivt stoff i EU.

Produkter

Nåværende MRL (mg/kg)

MRL 2015/399 (mg/kg)

Appelsiner og mandariner

0,5

0,01* (LOQ)

Grapefrukt, sitron, lime og andre (sitrusfrukter)

0,3

0,01* (LOQ)

Ingen flere fastsatte MRLer på bakgrunn av bruk etter endringene. MRLer fastsatt ved analytisk bestemmelsesgrense LOQ. Pga analytiske forbedringer (uønsket stoff pga helsemessige egenskaper) er også LOQ fastsatt lavere for flere produktgrupper og for flere av disse lavere enn standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg.

LOQ fastsatt så lavt som 0,001* mg/kg for visse produkttyper (avhengig av produkttype).

Carbosulfan: det er dokumentert at stoffet konverteres delvis til carbofuran (se også carbofuran).

Ethephon (N) (godkjent aktivt stoff i EU):

Produkter

Nåværende MRL (mg/kg)

MRL 2015/399 (mg/kg)

Bordoliven

5 (fotnote midlertidig MRL)

7

Fenamidon (N) Godkjent aktivt stoff i EU. Det ble søkt om endring av MRLer for spinat og spinatliknende vekster, okra og purre. Etter EFSAs vurdering ble bestemt å ikke endre MRL for okra og purre.

Produkter

Nåværende MRL (mg/kg)

MRL 2015/399 (mg/kg)

Andre rot og knollgrønnsaker (unntatt sukkerbete)

0,02*

0,15

Løkvekster (unntatt vårløk)

0,02*

0,2

Vårløk

0,02*

1,5

Tomat

0,5

1

Paprika/chilli

0,02*

1 (fotnote MRL 3,5 for chillipepper)

Auberginer

0,02*

1

Brokkoli

0,02*

5

Kinakål/pe-sai

0,02*

55

Salat og salatplanter

2

40 og 30 (produktavhengig)

Spinat og liknende blader

0,02*/2

60

Urter og spiselige blomster

0,02*

60

Kardoner og selleri

0,02*

40

Fenikkel og rabarbra

0,02*

4

Fenvalerate (alle isomerer RR SS RS SR inklusive esfenvalerat). Fenvalerat er ikke godkjent som aktivt stoff i EU, men det er esfenvalerate (som inngår i restdefinisjonen).

Produkter

Nåværende MRL (mg/kg)

MRL 2015/399 (mg/kg)

Paprika, Brokkoli

0,02* (ft)

0,05

Salat

0,02* (ft)

0,2 (ft)

Fenheksamid (N) Godkjent aktivt stoff i EU.

Produkter

Nåværende MRL (mg/kg)

MRL 2015/399 (mg/kg)

Blåbær, tranebær, stikkelsbær og azaroler

5

15

Malathion (sum av malathion og malaoxom uttrykt som malathion). Stoffet er godkjent aktivt stoff i EU.

Produkter

Nåværende MRL (mg/kg)

MRL 2015/399 (mg/kg)

Sitrusfrukter

0,02*

2

Salat

0,02*

0,5

Spirotetramat (restdefinisjon) (N). Godkjent aktivt stoff i EU (mai 2014).

Produkter

Nåværende MRL (mg/kg)

MRL 2015/399 (mg/kg)

Oliven for oljeproduksjon

0,1*

4

Tepraloxidim (restdefinisjon). Stoffet er godkjent som aktivt stoff i EU.

Produkter

Nåværende MRL (mg/kg)

MRL 2015/399 (mg/kg)

Jordskokker og reddiker

0,1*

0,4

Trifloksystrobin (N). Stoffet er godkjent som aktivt stoff i EU.

Produkter

Nåværende MRL (mg/kg)

MRL 2015/399 (mg/kg)

Bær fra halvbusker

0,02*

3

* betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ, (ft) fotnote satt for MRL, (N) plantevernmidler som inneholder stoffet er godkjent for bruk i Norge

Stoffene etefon, fenamidon, fenheksamid, picoksystrobin, spirotetramat og trifloksystrobin er godkjent som plantevernmidler i Norge, men endringene vil ikke ha betydning for norsk bruk.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/399/EU
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32015R0399

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2015
Frist returnering standardskjema: 25.05.2015
Dato returnert standardskjema: 25.05.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.05.2015
Høringsfrist: 16.07.2015
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker