Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Pre-eksportkontroll 2015/949 - mykotoksiner

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/949 av 19. juni 2015 om godkjennelse av pre-eksportkontrollen utført av visse tredjestater på visse næringsmidler med hensyn til forekomst av visse mykotoksiner

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/949 of 19 June 2015 approving the pre-export checks carried out on certain food by certain third countries as regards the presence of certain mycotoxins

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 19. juni 2015, med ikrafttredelse 10. juli 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten samler de to eksisterende rettsakter angående pre-eksportkontroll av produkter før de eksporteres til EU/EØS, samt at den gir en generell oppdatering av dette regelverket. Pre-eksport regelverket kom på plass for å sikre bedre flyt i importen av næringsmidler som det har vært knyttet usikkerhet til på grunn av diverse risiko. Gjennom en pre-eksportkontroll i avsenderstaten sikrer man at næringsmidlene er trygge og dermed kan man redusere importkontrollen på disse produktene.

Per i dag er jordnøtter (peanøtter) fra USA og hvete og hvetemel fra Canada omfattet av dette regelverket om pre-eksportkontroll.

De to eksisterende rettsakter er:
- vedtak 2008/47/EF av 20. desember 2007 om godkjennelse av den kontroll før eksport, som USA utfører på peanøtter og peanøttprodukter med hensyn til forekomst av aflatoksiner
- forordning (EU) nr. 844/2011 som godkjenner pre-eksport kontroll utført av Canada på hvete og hvetemel med hensyn til innhold av okratoksin A.

I tillegg til at disse næringsmidlene skal kontrolleres før de forlater opprinnelsesstaten legges det opp til at < 1 % (under 1 %) av forsendelsene skal gjennom en fysisk kontroll i den medlemsstaten som de først kommer til innen EU/EØS.

Rettsakten legger opp til at følgende næringsmidler skal være omfattet av denne ordningen med pre-eksportkontroll:
- hvete og hvetemel fra Canada (okratoksin A), med en kontrollfrekvens på < 1 %,
- jordnøtter (peanøtter) m/u skall og jordnøtter (peanøtter) tilberedt på annen måte fra USA (aflatoksiner), med en kontrollfrekvens på < 1 %,
- mandler m/u skall (aflatoksiner), med en kontrollfrekvens på < 1 %.

Kontrollregimet som rettsakten legger opp til er:
- alle forsendelser med de omfattede næringsmidlene skal følges av en analyserapport som bekrefter fraværet av mykotoksiner i produktene, 
- alle omfattede forsendelser skal også følges av helsesertifikatet som ligger ved forslaget, helsesertifikatet har fire måneders gyldighet,
- medlemsstaten der forsendelsen først ankommer skal gjennomføre en dokumentkontroll på alle omfattede forsendelser og i tillegg gjennomføre en fysisk kontroll på forsendelsene med en frekvens angitt i vedlegg I til rettsakten (under 1 % av forsendelsene).

I tillegg justerer kommisjonen på hvilke KN-koder (varenummer) som skal omfattes av dette regelverket. Justeringene som gjøres er for å fange opp endringer i tolltariffen og medfører ikke en utvidelse i forhold til de produktene som er omfattet av vedtak 2008/47/EF eller forordning (EU) nr. 844/2011.

Bakgrunnen for denne oppdateringen av dette regelverksområdet er kommisjonens ønske om å forenkle dette pre-eksport-systemet og sikre en uniform utforming av dette området. I tillegg har kommisjonen hatt et ønske om å utvide gruppen med produkter som er omfattet av denne ordningen med pre-eksportkontroll.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i forskrift 26. juni 2015 nr. 807 om redusert kontroll ved import av næringsmidler som har vært kontrollert før eksport, som trer i kraft 10. juli 2015. Samtidig blir forskrift 4. mai 2012 nr. 407 om redusert kontroll av importerte næringsmidler som har vært kontrollert i tredjestat før eksport opphevet, ettersom rettsaktene, som den gjennomfører i norsk rett (vedtak 2008/47/EF og forordning (EU) nr. 844/2011) nå blir opphevet.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det har ikke vært noen direkteimport av mandler fra USA de siste årene, slik at det nye regelverket vil ikke medføre nye kostnader for næringen. Ved at denne ordningen kommer på plass for mandler fra USA vil næringen få et større marked i handle fra. For Mattilsynet vil denne endringen kunne medføre et visst merarbeid ved at forsendelser med dette produktet skal dokumentkontrolleres og < 1 % gjennomgå en fysisk kontroll.

Ved at regelverket for kontrollen av hvete og hvetemel fra Canada og jordnøtter fra USA er i hovedsak uendret vil denne delen av den nye rettsakten ikke medføre endrede kostnader eller papirarbeid for næring eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten oppdaterer dagens regelverk for pre-eksportkontroll, som er gitt i vedtak 2008/47/EF og forordning (EU) nr. 844/2011. Endringene går i en samkjøring av pre-eksport-regelverket, samt en utvidelse av ordningen der mandler fra USA nå også skal inn under dette regimet.

Ordningen med pre-eksportkontroll er begrunnet i at USA og Canada har ønsket å sikre en smidig markedsadgang for sine produkter og ved å kontrollere, og bekrefte, at produktene de sender fra seg er trygge (fravær av mykotoksiner) kan de sikre at EU/EØS er villig til å importere disse produktene uten problemer. Dagens regler omfatter hvete og hvetemel fra Canada og jordnøtter (peanøtter) fra USA.

Felles for alle disse produktene er at de har utfordringer med forekomst av mykotoksiner:
- hvete og hvetemel fra Canada - okratoksin A
- jordnøtter (peanøtter) fra USA - aflatoksiner
- mandler fra USA - aflatoksiner

Det har ikke vært noen direkteimport av disse tre grupper med næringsmidler de siste årene, men endringen i regelverket åpner for at næringen har flere muligheter til å få tak i disse produktene hvis de ønsker. Næringen vil da få kostnader med dokumentkontrollen av forsendelsene og de fysiske kontrollene (der disse tas). For Mattilsynet vil man få mer å gjøre, gjennomføring av dokumentkontroll og evnt. fysiske prøver, hvis disse produktene blir importert til Norge.

Mattilsynet skal ivareta befolkningens sikkerhet i forhold til mattrygghet og vurderer at forslaget til ny rettsakt om pre-eksportkontroll vil sikre at de næringsmidlene som vil bli importert gjennom dette regelverket er trygge for forbrukerne.

Rettsakten innebærer ikke noen horisontale utfordringer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/0949
Celexnr.: 32015R0949

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.07.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 10.07.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen