SRM-forordningen

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 806/2014 av 15. juli 2014 om etablering av enhetlige regler og en enhetlig prosedyre for avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak i rammen av en avviklingsmekanisme (Single Resolution Mechanism) og et avviklingsfond (Single Resolution Fund) og om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010

Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt i EU.

SRM-forordningen (forordning (EU) 806/2014) gjelder etablering av enhetlige regler og en enhetlig prosedyre for avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak i rammen av en avviklingsmekanisme (Single Resolution Mechanism) og et avviklingsfond (Single Resolution Fund) og om endring av forordning (EU) nr 1093/2010.

Formålet med forordningen er å legget til rette for effektiv og enhetlig krisehåndtering av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak innenfor  EURO-sonen, og uten at midler tilføres fra skattebetalerne.

Bygger i stor grad på direktiv  2014/59/EU ("BRRD"), og har nær sammenheng med forordning 1024/2013 ("SSM - forordningen")

Vurdering

Forordningen gjelder i utgangspunktet kun EURO-land (og således ikke Norge), og det er kun artikkel 95 som anses EØS-relevant gjennom endringen av forordning (EU) 1093/2010 (EBA-forordningen).  Artikkelen endrer bl.a. definisjon av "compentent authority", gir formannen i SRM observatørplass i det europeiske banktilsynets styre, og legger til rette for sammenligninger og informasjonsdeling mellom SRM og nasjonale avviklingsmyndigheter utenfor EURO-sonen.  Forordning EU 1093/2010 er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

EØS-relevansen av forordningen knytter seg utelukkende til artikkel 95 som gjør endringer i EBA-forordningen, forordning 1093/2010.  Det er en forutsetning for innlemmelse av artikkel 95 av SRM-forordningen i EØS-avtalen at EBA-forordingen tas inn.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)0520
Rettsaktnr.: 806/2014
Basis rettsaktnr.: 1093/2010
Celexnr.: 32014R0806

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker