Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om opplysninger som kredittvurderingbyråer skal stille til rådighet for ESMA

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2015/2 av 30. september 2014 som supplerer Europaparlamentets og Rådets forordning EU nr. 1060/2009 vedrørende tekniske standarder om formidling av den informasjonen som kredittvurderingsbyråer skal stille til rådighet for Den europeiske verdipapir- og markedsmyndigheten

Commission delegated Regulation (EU) 2015/2 of 30 September 2014 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the presentation of the information that credit rating agencies make available to the European Securities and Markets Authority

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen har trådt i kraft i EU. Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser om hvilke opplysninger kredittvurderingsbyråene skal rapportere til ESMA, og for øvrig gjøre tilgjengelig, om sine kredittvurderinger og på hvilket format. Forordningen er gitt med hjemmel i kredittvurderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i forskrift om kredittvurderingsbyråer ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene vil ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2/2015
Basis rettsaktnr.: 1060/2009
Celexnr.: 32015R0002

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2015
Frist returnering standardskjema: 30.04.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker