Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av forordning 773/2004

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1348 av 3. August 2015 om endring av forordning (EF) nr. 773/2004 om Kommisjonens saksbehandling i henhold til EF-traktatens artikkel 81 og 82

Commission Regulation (EU) 2015/1348 of 3 August 2015 amending Regulation (EC) No 773/2004 relating to the conduct of proceedings by the Comission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2015

Spesialutvalg: Konkurransesaker

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 21 om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble publisert i the Official Journal of the European Union 5. august 2015 og trådte i kraft 6. august 2015.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 773/2004  om Kommisjonens saksbehandling i henhold til EF-traktates artikkel 81 og 82 fastsetter nærmere regler for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 1/2003 (moderniseringsreformen).

Som følge av vedtagelse av direktiv 2014/104/EU om privat håndhevelse av konkurransereglene, er det behov for å gjøre enkelte endringer i Kommisjonsforordning 773/2004 med tilhørende kunngjøringer.

Det nye direktivet om privat håndhevelse av konkurransereglene balanserer interessene mellom skadelidtes interesse i kompensasjon for tap og beskyttelse av konkurransemyndighetenes håndhevelsesverktøy. For å balansere disse interessene har Kommisjonen kommet til at noen dokumenter i konkurransemyndighetenes besittelse bør unntas fra innsyn eller ikke gis innsyn i før saken er avsluttet. Direktivet krever på dette punktet at det gjøres nødvendig endringer i Kommisjonsforordning 773/2004 med tilhørende kunngjøringer om innsyn, lempning, kartellforlik og samarbeid med nasjonale domstoler.

Forslagene regulerer innsynsadgangen i lempningssøknad og forliksinnlegg.

Merknader
Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 773/2004 som er inntatt i EØS-avtalen protokoll 21 og ODA protokoll 4 kapittel lll, og er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen innebærer at forskriften må endres tilsvarende.

Vurdering

Forordningen anses som EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen. Det er ikke identifisert  horisontale problemstillinger eller behov for materielle tilpasninger som krever forhandling.

Endringen innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1348
Basis rettsaktnr.: 773/2004
Celexnr.: 32015R1348

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.08.2015
Frist returnering standardskjema: 04.12.2015
Dato returnert standardskjema: 03.12.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen