(EU-SILC) når det gjelder 2016-listen over sekundære målvariabler for tilgang til tjenester

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/245 av 16. februar 2015 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntektsforhold og levekår (EU-SILC) når det gjelder 2016-listen over sekundære målvariabler for tilgang til tjenester

Commission Regulation (EU) 2015/245 of 16 February 2015 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2016 list of target secondary variables on access to services

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2015

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 er det fastlagt felles rammer for systematisk utarbeidelse av europeiske statistikker over inntekt og levekår.

Formålet med forordningen er å sikre at det på nasjonalt plan og EU-plan finnes sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og paneldata om inntekt og om omfanget og sammensetningen av fattigdom og sosial eksklusjon.

I henhold til artikkel 15, annet ledd litra f), i forordning (EF) nr. 1177/2003 skal det hvert år vedtas gjennomføringsforordninger for å fastlegge listen over de sekundære målområder og -variabler, som for inneværende år skal inngå i EU-SILC-tverrsnittskomponenten. Det er derfor nødvendig at vedta gjennomføringsbestemmelser vedrørende de sekundære målområder og deres identifikatorer for 2016-modulet om adgang til tjenesteytelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kreve forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Forordningen ansees relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/245/EF
Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1177/2003
Celexnr.: 32015R0245

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2015
Frist returnering standardskjema: 27.05.2015
Dato returnert standardskjema: 19.05.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: