Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/722 av 5. mai 2015 om godkjenningen av taurin som fôrtilsetningsstoff til dyr i hundefamilien, katttefamilien, mårfamilien og kjøttetende fisk

Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/722 of 5 May 2015 concerning the authorisation of taurine as feed additive for Canidae, Felidae, Mustelidae and carnivorous fish

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av taurin (2-amino-etan-sylfonsyre) som fôrtilsetningsstoff til visse dyrearter. Stoffet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mm.  Det er ikke satt grenseverdier for tillatt mengde tilsatt i fôr, men det anbefales et størsteinnhold på 2,5 g/kg fullfôr til katt, 2 g/kg til hund og mårdyr og 25 g/kg fullfôr til kjøttetende fisk. Det er ingen andre, nye betingelser til bruken fra den tidligere godkjenningen. Det fører til at det er foreslått en overgangsperiode der eksisterende lager av stoffet og premiks og fôrblandinger der det inngår, på visse betingelser kan brukes opp innen en gitt dato.

Rettsakten er fastsatt i EU i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 26. mai 2025.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om fôrtilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatet på samme måte som tidligere. Med den overgangsordningen som er foreslått, kan også restlageret som er produsert etter den tidligere godkjenningen, på visse betingleser brukes opp. Det er en grei og ressursvennlig løsning for alle.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks-og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenningen av preparatet er positivt, slik at det kan brukes som før og restalger kan også på visse betingelser brukes opp. Preparatet har en funksjon i fordøyelsen hos kjøtteter, spesielt hos katter.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0722
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0722

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2015
Frist returnering standardskjema: 25.05.2015
Dato returnert standardskjema: 25.05.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 203/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.04.2015
Høringsfrist: 26.05.2015
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker