Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/723 av 5. mai 2015 om godkjenningen av biotin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/723 of 5 May 2015 concerning the authorisation of biotin as feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av biotin og biotinpreparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. De er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mm.  Preparatene er framstilt ved kjemisk syntese, er i fast form og skal ha en renhet på > 97%. Biotin-preparatene kan tilsettes både fôr og drikkevann, og det er ikke satt grenseverdier for tillatt innhold eller foreslått andre restriksjoner på bruken. Siden det ikke er foretatt endringer i preparatet etter den tidligere godkjenningen ble gitt, er det foreslått en overgangsperiode der preparater og premiks og fôrblandinger der de inngår, produsert etter tidligere godkjenning, kan brukes opp. Det er satt visse betingelser for overgangsperiodens varighet.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen av preparatene har varighet til 26. mai 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatene på samme måte som før. Den foreslåtte overgangsperioden, der restlager etter tidligere godkjenning på visse betingelser kan brukes opp, er en ressursvennlig og god løsning for alle. Biotin-preparater kan også tilsettes drikkevann, og da er de bonden som tildeler dem. Det er ikke satt grenseverdier for tilsetning, men en bør være oppmerksom på at tilsetining både i fôr og drikkevann ikke er skadelig, men en ressurssløsing.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Dette er en re-godkjenning, og rettsakten vil ikke få noen konsekvenser for bruk i fôr, da det ikke er gjort materielle endringer i den opprinnelige godkjenningen. Bruk i drikkevann til landdyr er tillatt nå, og den som fôrer dyra må være oppmerksom på om fôret inneholder biotin når en doserer preparatet i drikkevannet. Overforbruk er ikke skadelig, men sløsing med ressurser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0723
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0723

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2015
Frist returnering standardskjema: 25.05.2015
Dato returnert standardskjema: 25.05.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 203/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 14.04.2015
Høringsfrist: 26.05.2015
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: