Gjennomføringsbestemmelser om ordningen med godkjenning av vinplantasjer

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2015/561 av 7. april 2015 om fastsettelse av regler for anvendelse av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder ordningen med godkjenning av vinplantasjer

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/561 of 7 April 2015 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the scheme of authorisations for vine plantings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.03.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten går etter ordinær prosedyre.

Rettsakten fastsetter gjennomføringsbestemmelser til reglene i forordning (EU) nr. 1308/2013 (basisforordningen om blant annet vin) når det gjelder ordningen med godkjenning av vinplantasjer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen, jf. nedenfor om EØS-relevans.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen, jf. nedenfor om EØS-relevans.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs "nye" basisforordning om blant annet vin) opphevet blant annet forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUs "gamle" basisforordning om blant annet vin). Utvalgte EØS-relevante bestemmelser om vin i EUs "gamle" basisforordning om blant annet vin, er per i dag tatt inn i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Prosessen med å inkludere EUs "nye" basisforordning om blant annet vin i EØS-avtaleverket er igangsatt, men foreløpig ikke avsluttet. Innholdet i de utvalgte EØS-relevante bestemmelsene i EUs "gamle" basisforordning om blant annet vin, er i all hovedsak videreført i EUs "nye" basisforordning om blant annet vin.

Bestemmelsene om godkjenning av vinplantasjer i EUs "gamle" basisforordning om blant annet vin, er ikke vurdert som EØS-relevante og er derfor ikke tatt inn i EØS-avtaleverket og dermed heller ikke gjennomført i norsk rett. I EØS-notatet om EUs "nye" basisforordning om blant annet vin, har vi lagt tilsvarende utgangspunkt til grunn.

Ettersom denne rettsakten utelukkende fastsetter gjennomføringsbestemmelser til reglene om godkjenning av vinplantasjer i EUs "nye" basisforordning om blant annet vin, mener vi at rettsakten ikke er EØS-relevant.

Konklusjon:

Mattilsynet mener at rettsakten ikke er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0561/2015
Basis rettsaktnr.: 1308/2013
Celexnr.: 32015R0561

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.03.2015
Frist returnering standardskjema: 03.07.2015
Dato returnert standardskjema: 13.05.2015
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Nei
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker