EgenskapVerdi
Notat id:39561
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg IV. Energi
Sortering Vedlegg/protokoll:9
Kapittel i EØS-avtalen:
Sortering Kapittel:0

Tittel:

Kommisjonsforordning (EU) 2019/2023 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner og kombinerte vaskemaskiner og tørketromler i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 1015/2010


{"name":"Kommisjonsforordning (EU) 2019/2023 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner og kombinerte vaskemaskiner og tørketromler i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 1015/2010","depName":"OED","description":{"description":"<p><strong>Bakgrunn</strong></p>\r\n\r\n<p>Denne saken er knyttet til &oslash;kodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for &aring;&nbsp;redusere energirelaterte produkters milj&oslash;belastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til &aring; velge det mest energieffektive produktet p&aring; markedet. &Oslash;kodesigndirektivet, med underliggende forordninger, p&aring;legger produsenter og import&oslash;rer i EU-markedet kun &aring; bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal v&aelig;re CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for &aring; n&aring; EUs overordnede energieffektiviserings- og klimam&aring;l.&nbsp;<a href=\"https://www.nve.no/energibruk-og-effektivisering/okodesign-og-energimerking-av-produkter/mer-om-okodesign-og-energimerking/\">Les mer om dette p&aring; NVEs nettsider</a>.</p>\r\n\r\n<p>Det er artikkel 103-forbehold p&aring; denne rettsakten fordi det forel&oslash;pig&nbsp;mangler lovhjemmel for &aring; gjennomf&oslash;re dette regelverket.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>Sammendrag av innholdet</strong></p>\r\n\r\n<div>\r\n<p><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\">Forordningen, som omhandler vaskemaskiner til husholdningsbruk, er utfyllende regler fra Europakommisjonen til R&aring;ds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF. Forordningen reviderer gjeldende forordning 1015/2010 om milj&oslash;vennlig utforming av vaskemaskiner til husholdningsbruk. Virkeomr&aring;det er elnettilknyttede vaskemaskiner og kombinerte vaskemaskiner/t&oslash;rketromler til husholdningsbruk, inkludert de som er ment for innbygging. Apparater som er forberedt p&aring; drift via elnettet og som i tillegg er forberedt til &aring; kunne driftes p&aring; batterier, er ogs&aring; inkludert i virkeomr&aring;det. </span></p>\r\n\r\n<p>Den reviderte forordningen utvider virkeomr&aring;det til ogs&aring; &aring; gjelde husholdningsvaskemaskiner/-t&oslash;rketromler. Forordningen stiller krav om at vaskemaskinene alltid skal utstyres med et unikt program, benevnt som &laquo;ECO 40-60 Programme&raquo;, som tilfredsstiller bestemte krav for energieffektivitet, vaskeevne, programvarighet i minutter, og vannforbruk. Det stilles ogs&aring; krav til ressurseffektivitet og informasjon. Ressurs- og informasjonskravene skal underst&oslash;tte EUs sirkul&aelig;r&oslash;konomisatsing. Eksempel p&aring; slike krav er design av produktet med tanke p&aring; reparasjon og gjenbruk samt fremtidig enkel demontering, resirkulering og gjenvinning, merking av kj&oslash;lemediet i en eventuell varmepumpe&nbsp;og informasjon til profesjonelle reparat&oslash;rer.&nbsp;</p>\r\n</div>\r\n\r\n<p>I likhet med de fleste nye &oslash;kodesign produktforordninger og revisjoner av gjeldende forordninger, inneholder den aktuelle forordningen en ny bestemmelse om forbud mot omg&aring;else av regelverket (artikkel 6 Circumvention). Det er forbudt &aring; bringe i omsetning produkter som er designet slik at produktets ytelse automatisk endres til det bedre under testing i den hensikt &aring; oppn&aring; bedre verdier for ulike parametere. Den samme bestemmelsen sier at maskinens vann- og energiforbruk ikke skal &oslash;kes som f&oslash;lge av en programvareoppdatering, uten at produsenten eller import&oslash;ren har innhentet eksplisitt tillatelse p&aring; forh&aring;nd fra sluttbrukeren. &nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Det er verdt &aring; merke seg bestemmelsen i pkt (f) i artikkel 8 Review. Norske milj&oslash;myndigheter har f&aring;tt gjennomslag for sitt innspill om at det ved neste gjennomgang av forordningen, skal vurderes om det er gjennomf&oslash;rbart &aring; sette krav om at vaskemaskiner skal utstyres med mikroplastfilter i avl&oslash;pet. Resultatet av gjennomgangen skal fremlegges for Kommisjonen senest 6 &aring;r etter ikrafttredelse av forordningen. Norske milj&oslash;myndigheter sendte innspillet til Kommisjonen f&oslash;r sommeren 2018.</p>\r\n\r\n<p>Virkningsdato: 1. mars 2021.</p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong></p>\r\n\r\n<p>Hovedrettsakten &ndash; direktiv 2009/125/EF (&oslash;kodesigndirektivet) &ndash; er hjemlet i&nbsp;<em>Traktat om den Europeiske Union (TEU),&nbsp;</em>EU-traktatens artikkel 95.</p>\r\n\r\n<p>Gjeldende norsk lovgivning p&aring; omr&aring;det er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift <a href=\"http://lovdata.no/for/sf/oe/oe-20110223-0190.html\">2011.02.23 nr 0190:</a> Forskrift om milj&oslash;vennlig utforming av energirelaterte produkter (&oslash;kodesignforskriften).</p>\r\n\r\n<p><u>R</u><u>ettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>&Oslash;kodesigndirektiv II ble innlemmet i E&Oslash;S-avtalen i 1.7.2011 ved E&Oslash;S-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomf&oslash;rt i norsk rett gjennom &oslash;kodesignforskriften som tr&aring;dte i kraft 1. mars 2011. <span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\">N&aring;r forordningen er tatt inn i E&Oslash;S-avtalen, vil den gjennomf&oslash;res i norsk rett ved inkorporasjon i </span>&oslash;kodesignforskriften.</p>\r\n\r\n<p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Kommisjonen ansl&aring;r at summen av energibesparelsen fra revidert &oslash;kodesignforordning og revidert energimerkeforordning for husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-t&oslash;rketromler er 2,5 TWh/&aring;r i EU i 2030. Vannbesparelsen er ansl&aring;tt til inntil 711 millioner m3/&aring;r i 2030.</p>\r\n\r\n<p>Forslaget om gjennomf&oslash;ring i norsk rett inneb&aelig;rer at kravene i forordningen m&aring; v&aelig;re overholdt for at et produkt som omfattes av forordningen skal kunne bringes i omsetning eller tas i bruk i Norge. Kravene vil ikke gjelde produkter som allerede er gjort tilgjengelig med tanke p&aring; distribusjon eller anvendelse eller som er tatt i bruk p&aring; E&Oslash;S-markedet f&oslash;r kravene tar til &aring; gjelde.</p>\r\n\r\n<p>For produsenter av produktene som omfattes, antas det at de nye kravene til produktutforming kan medf&oslash;re &oslash;kte kostnader ved eventuelle omlegginger av produksjonsmetoder. P&aring; EU-niv&aring; er det lagt til grunn at kostnadene er lavere enn de besparelser som oppn&aring;s ved energieffektiviseringen.</p>\r\n\r\n<p>For NVE vil gjennomf&oslash;ringen av &oslash;kodesignforordningen inneb&aelig;re noe &oslash;kte &oslash;konomiske kostnader og administrative oppgaver knyttet til tilsyn og informasjonsarbeid. Bransjen vil v&aelig;re forpliktet til &aring; medvirke til gjennomf&oslash;ringen av tilsyn, og i enkelte tilfeller til &aring; b&aelig;re kostnadene med &aring; f&aring; gjennomf&oslash;rt tilsynet. Kostnadene for det offentlige og for n&aelig;ringslivet i forbindelse med dette vil avhenge av omfanget av tilsynsvirksomheten</p>\r\n\r\n<div>\r\n<p><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\">Reglene forventes ikke &aring; f&aring; vesentlige &oslash;konomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.</span></p>\r\n</div>\r\n\r\n<p><strong>S</strong><strong>akkyndige instansers merknader</strong></p>\r\n\r\n<p>Den 7. desember&nbsp;2017 og 8. desember publiserte NVE&nbsp;en h&oslash;ring av utkast til revidert forordning. NVE mottok ingen innspill. Det vises ellers til innspillet om mikroplastfilter fra norske milj&oslash;myndigheter.&nbsp;NVE har gjennomf&oslash;rt h&oslash;ring om&nbsp;forskriftsendring i forbindelse med mulig gjennomf&oslash;ring av &oslash;kodesignforordning 2019/2023&nbsp;og NVE mottok ingen h&oslash;ringsinnspill.</p>\r\n\r\n<p>NVE vurderer forordningen til &aring; v&aelig;re E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","draftno":39561,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<div>\r\n<div>\r\n<p><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\">Rettsakten ble vedtatt av EU 1. oktober 2019.</span></p>\r\n</div>\r\n\r\n<div>\r\n<p><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\">Rettsakten har v&aelig;rt vurdert av Spesialutvalget for energi der ber&oslash;rte departementer er representert (</span>20.03.2019<span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\">). Spesialutvalget fant rettsakten E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</span></p>\r\n</div>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n</div>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","valuation":"<p>Det konkluderes med at rettsakten er E&Oslash;S-relevant og akseptabel.&nbsp;</p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":true,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"2019/2023","basisArticleno":"1015/2010, 1275/2008 og 2009/125/EF","celexno":"32019R2023","changed":"2023-03-27T11:44:37.98","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":39561,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg IV. Energi","eeaAttachmentChapter":null,"eeaAttachmentChapterIndex":0,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":9,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2020-03-20T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Regulation (EU) 2019/2023 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for household washing machines and household washer-dryers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1015/2010","established":"2015-03-08T09:39:28","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0285.01.ENG&toc=OJ:L:2019:315:TOC","komLink":"http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17080&ds_id=60017&version=2&page=1","komno":null,"lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":"http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Washing_machines_and_washer_dryers/index.html","partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":"Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen","pubno":20389,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":"2019-03-20T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Økodesign, revisjon husholdningsvaskemaskiner og kombi vask/tørk","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2019-12-20T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2019-12-11T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2020-03-31T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":null,"stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Energi","suId":1,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonsforordning (EU) 2019/2023 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner og kombinerte vaskemaskiner og tørketromler i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 1015/2010","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2023-03-27T11:47:14.243","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":39561,"pubnoSpecified":true},"suName":"Energi","xoName":"Kirsti Hind Fagerlund"}