EgenskapVerdi
Notat id:35466
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg IV. Energi
Sortering Vedlegg/protokoll:9
Kapittel i EØS-avtalen:
Sortering Kapittel:0

Tittel:

Kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2009


{"name":"Kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2009","depName":"OED","description":{"description":"<p><strong>Bakgrunn</strong></p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:helvetica,sans-serif; font-size:10pt\">Denne saken er knyttet til &oslash;kodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkedirektivet virkemidler for &aring;&nbsp;redusere energirelaterte produkters milj&oslash;belastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til &aring; velge det mest energieffektive produktet p&aring; markedet. &Oslash;kodesignd</span>irektivet, med underliggende forordninger, p&aring;legger produsenter og import&oslash;rer i EU-markedet kun &aring; bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal v&aelig;re CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for &aring; n&aring; EUs overordnede energieffektiviserings- og klimam&aring;l.<span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:helvetica,sans-serif; font-size:10pt\"> </span><a href=\"https://www.nve.no/energibruk-og-effektivisering/okodesign-og-energimerking-av-produkter/mer-om-okodesign-og-energimerking/\">Les mer om dette p&aring; NVEs nettsider</a>.</p>\r\n\r\n<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<div>\r\n<p><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\">Forordningen omhandler nettilknyttede kj&oslash;leapparater og omfatter b&aring;de kj&oslash;leskap, kombiskap, vinskap og frysere.&nbsp;Forordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til R&aring;ds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF og er en revisjon av gjeldende &oslash;kodesignforordning 643/2009 for kj&oslash;le-fryseapparater til husholdningsbruk. Gjeldende forordning&nbsp;</span>er gjennomf&oslash;rt i Norge med &oslash;kodesignforskriften.</p>\r\n</div>\r\n\r\n<p>Summen av prim&aelig;renergibesparelsene i EU&nbsp;fra revidert &oslash;kodesignforordning og revidert energimerkeforordning for kj&oslash;leapparater til husholdninger er beregnet til &aring; bli 10 TWh/&aring;r i 2030. Virkeomr&aring;det for den reviderte&nbsp;forordningen er som tidligere elektriske husholdningskj&oslash;le- og fryseapparater som er knyttet til el-nettet og med volum st&oslash;rre enn 10 liter og mindre enn&nbsp;eller lik&nbsp;1500 liter, men den reviderte forordningen fastsetter ogs&aring; energieffektivitetskrav til vinskap.&nbsp;I tillegg til energieffektivitetskrav, fastsettes ogs&aring; bestemte funksjonskrav, ressurseffektivtetskrav og informasjonskrav for de omfattede produktene. Ressurs- og informasjonskravene er s&aelig;rlig knyttet til bruksm&aring;te av apparatet for &aring; sikre optimal energieffektivitet og konservering av mat samt&nbsp;sirkul&aelig;r&oslash;konomi. Kravene gjelder feks&nbsp; tilgang til reservedeler, profesjonelle reparat&oslash;rers tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon, demontering av produktet p&aring; en minst mulig &oslash;deleggende m&aring;te og med bruk av vanlig verkt&oslash;y samt&nbsp;minimum varighet p&aring; garantien.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>I den reviderte forordninge er det tatt inn en ny bestemmelse, artikkel 6,&nbsp;om omg&aring;else av regelverket (Circumvention). Det er forbudt&nbsp;&aring; bringe i omsetning produkter som er utformet&nbsp;slik at modellens ytelse automatisk endres i en testsituasjon i den hensikt&nbsp;&aring; oppn&aring; gunstigere verdier i den tekniske dokumentasjonen. Energibruken eller andre deklarerte parametere skal heller ikke endres til det verre etter en programvareoppdatering uten at det er innhentet en eksplisitt tillatelse fra sluttbruker p&aring; forh&aring;nd.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Virkningsdatoer:</p>\r\n\r\n<p>Ved forordningens ikrafttredelse (25.12): Artikkel 6 om forbud mot omg&aring;else av regelverket&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>1. mars 2021: Energieffektivitetskrav (EEI),&nbsp; funksjonskrav, ressurseffektivtetskrav, informasjonskrav</p>\r\n\r\n<p>1.mars 2024: Skjerping av energieffektivtetskravene&nbsp;&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong></p>\r\n\r\n<p>Hovedrettsakten &ndash; direktiv 2009/125/EF (&oslash;kodesigndirektivet) &ndash; er hjemlet i <em>Traktat om den Europeiske Union (TEU), </em>EU-traktatens artikkel 95.</p>\r\n\r\n<p>Gjeldende norsk lovgivning p&aring; omr&aring;det er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift <a href=\"http://lovdata.no/for/sf/oe/oe-20110223-0190.html\">2011.02.23 nr 0190:</a> Forskrift om milj&oslash;vennlig utforming av energirelaterte produkter (&oslash;kodesignforskriften).</p>\r\n\r\n<p><u>Rettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>&Oslash;kodesigndirektiv II ble innlemmet i E&Oslash;S-avtalen i 1.7.2011 ved E&Oslash;S-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomf&oslash;rt i norsk rett gjennom &oslash;kodesignforskriften som tr&aring;dte i kraft 1. mars 2011.&nbsp;<span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\">N&aring;r forordningen er tatt inn i E&Oslash;S-avtalen, vil den gjennomf&oslash;res i norsk rett ved inkorporasjon i &oslash;kodesignforskriften.&nbsp;</span></p>\r\n\r\n<p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<div>\r\n<p>Gjennomf&oslash;ring i norsk rett inneb&aelig;rer at kravene i forordningen m&aring; v&aelig;re overholdt for at et produkt som omfattes av forordningen skal kunne bringes i omsetning eller tas i bruk i Norge. Kravene vil ikke gjelde produkter som allerede er gjort tilgjengelig med tanke p&aring; distribusjon eller anvendelse eller som er tatt i bruk p&aring; E&Oslash;S-markedet f&oslash;r kravene tar til &aring; gjelde.</p>\r\n\r\n<p>For produsenter og import&oslash;rer av de omfattede produktene, antas det at de nye ressurs- og informasjonskravene kan medf&oslash;re &oslash;kte kostnader ved eventuelle omlegginger av produksjonsmetoder. P&aring; EU-niv&aring; er det lagt til grunn at kostnadene er lavere enn de besparelser som oppn&aring;s ved energieffektiviseringen.</p>\r\n\r\n<p>For forbrukerne vil forordningen kunne f&oslash;re til noe &oslash;kt innkj&oslash;pspris. Til gjengjeld er energieffektive produkt rimeligere i bruksfasen. &Oslash;kt reparerbarhet og informasjon om vedlikehold mv. antas ogs&aring; &aring; inneb&aelig;re en kostnadsbesparelse for forbrukerne.</p>\r\n\r\n<p>For NVE vil gjennomf&oslash;ringen av den reviderte &oslash;kodesignforordningen kunne medf&oslash;re ekstra byrder fordi den inneholder flere og andre typer krav enn gjeldende forordning (for eksempel krav knyttet til sirkul&aelig;r&oslash;konomi og energieffektivitetskrav til vinkj&oslash;leskap). &Oslash;kningen i antall krav krever at NVE m&aring; bruke mer tid p&aring; &aring; sette seg inn i, informere om og f&oslash;re tilsyn med kravene.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Bransjen vil v&aelig;re forpliktet til &aring; medvirke til gjennomf&oslash;ringen av tilsyn, og i enkelte tilfeller til &aring; b&aelig;re kostnadene med &aring; f&aring; gjennomf&oslash;rt tilsynet. Kostnadene for det offentlige og for n&aelig;ringslivet i forbindelse med dette vil avhenge av omfanget av tilsynsvirksomheten.</p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\">Reglene forventes ikke &aring; f&aring; vesentlige &oslash;konomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.</span></p>\r\n</div>\r\n\r\n<p><strong>Sakkyndige instansers merknader</strong></p>\r\n\r\n<p>NVE publiserte en nyhet p&aring; sine hjemmesider&nbsp;den 19. mars 2015&nbsp;om oppstart av revisjonsstudien. Den 19. desember 2017 publiserte&nbsp;NVE en&nbsp;h&oslash;ring av de fremlagte arbeidsdokumentene til m&oslash;tet i Samr&aring;dsforum&nbsp;som ble avholdt 6. desember 2017.&nbsp;NVE mottok ingen&nbsp;h&oslash;ringsinnspill.&nbsp;Den 16. november&nbsp;2018 publiserte NVE en h&oslash;ring av utkastet til revidert &oslash;kodesignforordning som ble votert over i m&oslash;te i forskriftskomiteen 10. desember 2018. NVE mottok ingen innspill.&nbsp;&nbsp;I h&oslash;ringen om forskriftendring i forbindelse med gjennomf&oslash;ring av forordningen i Norge, kom det inn ett innspill fra en norsk produsent som mente at virkeomr&aring;det m&aring;tte begrenses oppad til 800 liter. &Aring;rsaken til dette er i f&oslash;lge produsenten at kj&oslash;leskap med volum over 800 liter ikke vil&nbsp;klare &aring;&nbsp;kj&oslash;le ned matvarer hurtig&nbsp;nok til riktig temperatur slik at&nbsp;de ikke forringes for tidlig.&nbsp;Dersom skapene skal klare&nbsp;de reviderte kravene, m&aring; isolasjonen &oslash;kes s&aring; mye at skapene&nbsp;blir for store&nbsp;for et vanlig&nbsp;husholdningskj&oslash;kken. Produsenten mener at kj&oslash;leskap med volum over 800 liter m&aring; behandles som kj&oslash;lerom og at kravene m&aring; settes deretter.&nbsp;NVE har meldt i fra om at slike innspill m&aring; komme tidligere i regelverksprosessen i EU. Aller helst under revisjonstudien. Virkeomr&aring;det i den reviderte forordningen er det samme som tidligere og NVE har ikke h&oslash;rt om dette problemet tidligere.&nbsp;Et tilsyn vil eventuelt avdekke om kj&oslash;leskapene med volum over 800 liter ikke oppfyller kravene.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>NVE vurderer forordningen til &aring; v&aelig;re E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</p>\r\n","draftno":35466,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<div>\r\n<div>\r\n<p><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\">Rettsakten ble vedtatt av EU 1. oktober 2019.&nbsp;</span>&nbsp;Forordningen omfattes av prosedyren Regulatory with Scrutiny (art 5a par. 1-5) .</p>\r\n</div>\r\n</div>\r\n\r\n<p>Produktet er ikke blant NVEs prioriterte produkter og vi&nbsp;har derfor ikke deltatt i ekspertgrupper eller sendt inn norske posisjoner.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Rettsakten&nbsp;har v&aelig;rt vurdert av&nbsp;Spesialutvalget for energi der ber&oslash;rte departementer er representert (20.03.2019).</p>\r\n","valuation":"<p>Det konkluderes med at rettsakten er E&Oslash;S-relevant og akseptabel.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":true,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"2019/2019","basisArticleno":"2009/125/EF og 643/2009","celexno":"32019R2019","changed":"2021-05-05T11:06:25.023","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":35466,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg IV. Energi","eeaAttachmentChapter":null,"eeaAttachmentChapterIndex":0,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":9,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2020-03-20T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Regulation laying down (EU) 2019/2019 of 1 October 2019 ecodesign requirements for refrigerating appliances pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 643/2009","established":"2015-03-19T19:02:17","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0187.01.ENG&toc=OJ:L:2019:315:TOC","komLink":"http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=16923&ds_id=59531&version=2&page=1","komno":null,"lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":"http://www.ecodesign-fridges.eu/Pages/welcome.aspx","partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":"Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen","pubno":20464,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":"2019-03-20T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Økodesign, revisjon husholdningskjøle- og fryseapparater 643/2009","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2019-12-20T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2019-12-11T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2020-03-31T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":null,"stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Energi","suId":1,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2009","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2021-05-05T11:15:37.027","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":35466,"pubnoSpecified":true},"suName":"Energi","xoName":"Kirsti Hind Fagerlund"}