Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Opinion 07/2016

Opinion 07/2016 - forslag til endring av forordning (EU) nr. 748/2012

Opinion 07/2016 Embodiment of Level of Involvement (LOI) requrements into Part-21

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.03.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

EASA publiserte opprinnelig NPA (Notices of Proposed Amendment) nr. 2015-03 " Embodiment of Level of Involvement (LOI) requirements into Part-21”. EASA gjennomførte deretter en høring som er åpen for kommentarer fra enhver offentlig eller privat part. Høringsfristen var 2. juni 2015. 

EASA publiserte 23. mai 2016 Opinion 07/2016, basert på det opprinnelige forslaget og etter behandling av høringsinnspillene. Det er ikke foretatt vesentlige eller materielle endringer i Opinion 07/2016 i forhold til det opprinnelige forslaget i NPA 2015-03.

Saken vil bli behandlet i EASA-komiteen, hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer norske interesser.
 

Sammendrag av innhold

EASA publiserte den 23. mai 2016 Opinion 07/2016 etter høring av NPA 2015-03. Opinion 07/2016 inneholder forslag til endring av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 748/2012, dvs. gjennomføringsbestemmelser for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøy, materiell og deler til luftfartøy og om sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner. Formålet med reglene i forordning (EU) nr. 748/2012 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. I Opinion 07/216 foreslås nye bestemmelser som skal bidra til forbedring av sikkerheten.

Forslaget adresserer risiko ved sertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler eller utstyr, samt endringer og reparasjoner av disse. Sertifiseringsprosessen i Part-21 er basert på prinsippet om overholdelse av sertifisert produkt, deler eller utstyr med gjeldende krav. Søkeren viser samsvar og EASA bekrefter søkerens demonstrasjoner på en ikke-uttømmende basis. Forslaget endrer ikke prinsippet om overholdelse, men det introduserer en risikobasert tilnærming i forhold til samsvarskontroll for å forbedre og redusere risikoen knyttet til prosessen. Opinion 07/2016 er første skritt mot å innarbeide ICAO Annex 19 Sikkerhetsstyringsstandarder i Part-21 (SMS).

Begrepet "grad av involvering" (LOI) vil bidra til å identifisere sertifiseringsområder hvor et mulig avvik kan utgjøre en større risiko for produktsikkerhet enn andre områder, og derfor fortjener grundig undersøkelse av EASA. LOI-konseptet vil hjelpe EASA til å bestemme grad av involvering i hver teknisk disiplin av et sertifiseringsprosjekt. Større involvering i de fleste sikkerhetsrelevante områder av samsvarskontroll og dennes prosess, har potensiale til å bidra til sikkerhetsfordeler. Utformingen av en organisering til en søker kan tillates, hvis ytelsen er vurdert til å være tilfredsstillende, for å sikre etterlevelse i de områdene der sikkerhetsrisikoen vurderes å være lavere. Slike designorganisasjoner, Design Organisation Approval (DOA) holdere, kan også gis nye privilegier til i fremtiden å godkjenne enkelte større endringer i et typesertifikat eller til å  utstede supplerende typesertifikater, når de har demonstrert sin evne i sertifiseringsprosessen for forrige endring(er) som er godkjent med involvering av EASA.

Det må bemerkes at dette forslaget ikke i noe tilfelle er ment å senke det generelle nivået av involvering av EASA i sertifiseringsprosjekter, men heller å fokusere byråets engasjement på områder av sertifiseringsprosjekter hvor det bidrar til mest merverdi for sikkerhet. Dette bidrar inn i State Safety Programme og European Aviation Safety plan (EASp).

Et komplett sett av AMC og GM (veiledningsmateriale) vil bli utviklet senere basert på resultatene av sertifiseringen i pilotprosjekter, og vil bli lagt ut til offentlig høring i en egen LOI NPA (No 2), som er forventet å bli godkjent i en ED Decision høsten 2017. 

Merknader

Hjemmel for rettsakten er forordning (EF) nr. 216/2008, som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Dersom forslaget i Opinion 07/2016 blir vedtatt som en endringsforordning til forordning (EU) nr. 748/2012, vil endringsforordningen kunne gjennomføres gjennom endring av forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

De berørte interessenter er innehavere av godkjenning som designorganisasjon (DOA). EASA har som ledd i regelverksarbeidet gjennomført en konsekvensanalyse av de sikkerhetsmessige konsekvenser av forslaget. Nærmere opplysninger om konsekvensanalysen fremgår i NPA 2015-03 og Opinion 07/2016 (side 9-12).

I Norge er det kun fire DOA-organisasjoner som vil være berørt av de foreslåtte endringene. Det er EASA (EUs flysikkerhetsbyrå) som er kompetent myndighet for disse to organisasjonene, ikke Luftfartstilsynet. Konklusjonen i Opinion 07/2106 er at de foreslåtte endringene vil ha en mindre positiv endring for industrien.

Rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet vil måtte oppdatere referanser i prosedyrer og maler til Part-21, noe som er beregnet å ta 2-3 dagsverk. Rettsakten vil ikke få konsekvenser for andre norske myndigheter.
 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet sendte NPA 2015-03, dvs. det opprinnelige forslaget, på nasjonal høring i perioden 18. mars – 1. juni 2015 og mottok 13 høringssvar som alle var positive til forslaget.       

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport.     

Luftfartstilsynet finner retttsakten EØS-relevant og akseptabel.                                                                                                                  

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på forslaget i Opinion 07/2016, og mener forslaget vil bidra til å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 18.03.2014
Høringsfrist: 01.06.2014
Frist for gjennomføring:
Til toppen