Økodesign, kravforberedende studium belysningssystemer

Økodesign, kravforberedende studium belysningssystemer, Ener Lot 37

Ecodesign preparatory lighting systems, Ener Lot 37

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.03.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Den kravforberedende studien pågikk i perioden 2014-2016. Møte i Samrådsforum er planlagt høsten 2017.

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen har i perioden januar 2014-desember 2016 gjennomført en kravforberedende studie for belysningssystemer og resultatene er rapportert i en sluttrapport. Studien omhandler energisparepotensialet ved optimert systemdesign - styring/regulering av belysningssystemer. Her inngår forsert overgang til LED-teknologi for å utnytte styrings-/reguleringsmulighetene som LED bringer med seg. Resultatene vil være et beslutningsgrunnlag for hvorvidt Kommisjonen velger å gå videre med å utforme krav. Studien omfatter belysning i tjenesteytende sektor slik som gatebelysning og belysning på arbeidsplasser. Tunellbelysning og belysning til husholdninger, hoteller, underholdningsindustrien, museer, gallerier samt nød- og sikkerhetsbelysning, er imidlertid ikke omfattet. På et overordnet nivå gjennomgås mulighetene for regulering av belysningssystemer. Både økodesigndirektivet, energimerkedirektivet for produkter, bygningsenergidirektivet og energieffektiviseringsdirektivet nevnes som mulige direktiver som eventuelle krav kan forankres i. Veibelysning vil imidlertid ikke kunne reguleres under bygningsenergidirektivet.  

Resultatet fra studien viser at potensial for energibesparelser som følge av optimert systemdesign og styring/regulering av belysningssystemer, maksimalt er på 20-29 TWh/år i 2030 og 48-56 TWh/år i 2050 for EU. Studien har ikke vært blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging.

Studien er bygget opp med følgende delrapporter:  
Oppbyggingen av den forberedende studien:
Task 1 Virkeområde (definisjoner, status for eksisterende standarder og lovgivning)
Task 2 Markeder (volum og priser)
Task 3 Forbrukere (produktetterspørselsiden)
Task 4 Teknologier (produkttilbudsiden inkludert BAT og BNAT)
Task 5 Miljø og økonomi (Base case LCA og LCC)
Task 6 Designmuligheter
Task 7 Scenarier (policy, scenarier, virkninger og sensitivitetsanalyser)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hjemmel i EU-traktaten.

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

NVE har vurdert produktgruppen til å være uproblematisk for norske forhold og har derfor ikke prioritert den for særlig oppfølging. NVE vil følge med i regelverksprosessen på et administrativt plan.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/129

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker