Opphevelse av direktiv 93/5/EØF

Europaparlaments og Rådsdirektiv (EU) 2015/254 av 11. februar 2015 om opphevelse av rådsdirektiv 93/5/EØF om medlemsstatenes bistand til Kommisjonen og deres samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler

Directive (EU) 2015/254 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2015 repealing Council Directive 93/5/EEC on assistance to the Commission and cooperation by the Member States in the scientific examination of questions relating to food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever rådsdirektiv 93/5/EØF om medlemsstatenes bistand til Kommisjonen og deres samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler.

93/5/EØF regulerer hvordan medlemsstatene i EU skal bestå kommisjonen i arbeidet med vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler.

Dette er idag regulert i regelverket rundt EFSA og det er ikke lenger nødvendig å opprettholde dette direktivet om samarbeid.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Direktiv 93/5/EØF er ikke registrert gjennomført i norsk forskrift, og det er derfor ikke nødvendig med noen opphevelse eller endring av norsk forskrift i forbindelse med gjennomføringen av direktiv (EU) 2015/254

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av direktiv (EU) 2015/254, som opphever direktiv 93/5/EØF, vurderes ikke til å ha noen konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Opphevelsen av direktiv 93/5/EØF er en del av EUs arbeid med REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme), der hensikten er å rydde i EU-regelverket. I dag er fagfeltet som direktivet omfatter tatt hånd av EFSA, med deres regler for samarbeid, og dermed er det ikke nødvendig å opprettholde 93/5/EF.

Mattilsynet anser rettsakten som  EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2014)246
Rettsaktnr.: 2015/0254
Basis rettsaktnr.: 93/5
Celexnr.: 32015L0254

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2015
Frist returnering standardskjema: 30.06.2015
Dato returnert standardskjema: 30.04.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 208/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: