REACH/vedlegg II

Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28. mai 2015 om endring i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) 2015/830 of 28 May 2015 amending Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.03.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordning (EU) 2015/830 ble vedtatt 28. mai 2015. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 endres vedlegg II i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). Vedlegg II i REACH omhandler krav til sikkerhetsdatablad (SDS). Kravene til sikkerhetsdatablad i vedlegg II oppdateres i samsvar med 5. revisjon av GHS (FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier). Den 1. juni 2015 vil to motstridende endringer av vedlegg II tre i kraft samtidig (en fastsatt i en endringsforordning til REACH og en fastsatt i CLP). For å unngå misforståelse om hvilken av disse to endringene som skal gjelde, erstattes vedlegg II med et nytt vedlegg II. For ikke å påføre ekstra kostnader for de som allerede har utarbeidet sikkerhetsdatablad i henhold til gjeldende krav i vedlegg II, vil disse kunne benyttes i en overgangsperiode.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av ny forordning skjer ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av denne forordningen er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0830
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32015R0830

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.02.2015
Frist returnering standardskjema: 03.04.2015
Dato returnert standardskjema: 06.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 258/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.02.2015
Høringsfrist: 10.04.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.11.2015

Lenker