REACH/XVII/PAH

Kommisjonsforordning (EU) 2015/326 av 2. mars 2015 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår PAH og ftalater

Commission Regulation (EU) 2015/326 of 2 March 2015 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) as regards polycyclic aromatic hydrocarbons and phthalates

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.03.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 2. mars 2015.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsforordning (EU) 2015/326 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Post 50 i vedlegg XVII regulerer omsetning og bruk av PAH-holdige mykningsoljer i bildekk. Videre gis det anvisning om bruk av en spesifikk analysemetode for å dokumentere at kravene overholdes. Kommisjonen ga den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN i oppdrag å utarbeide en standard for å teste PAH i bildekk. Den nye metoden er vedtatt (EN 16143:2013). Ved Kommisjonsforordning (EU) 2015/326 endres post 50 for å omfatte den nye standarden for testing av PAH i bildekk.

Post 51 nr. 3 og post 52 nr. 3 inneholdt krav om at Kommisjonen innen 16. januar 2010 skulle vurdere om ny kunnskap tilsa at regulering av ftalater burde være strengere. Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har utredet dette og konkluderte med at det ikke var behov for endringer. Ved Kommisjonsforordning 2015/326 utgår dermed post 51 nr. 3 og post 52 nr. 3.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av forordning (EU) 2015/326 vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordning (EU) 2015/326 er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Forordning (EU) 2015/326 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0326
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32015R0326

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.03.2015
Frist returnering standardskjema: 14.04.2015
Dato returnert standardskjema: 11.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.07.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 182/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.02.2015
Høringsfrist: 10.04.2015
Frist for gjennomføring: 11.07.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 11.07.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.07.2015