Biocid/anti-virus

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1985 av 4. november 2015 i overenstemmelse med artikkel 3, stk. 3 i (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen)

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1985 of 4 November 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 on an anti-viral tissue impregnated with citric acid

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2015/1985 er utarbeidet etter henvendelse fra Belgia for å få avgjort om et anti-virus lommetørkle (tissue) som er bragt i omsetning med påstanden om at det dreper 99.9% av forkjølelses- og influensavirus i lommetørkleet er et biocidprodukt eller et behandlet produkt. Dersom det er å betrakte som et biocidprodukt, spørres det om dette skal plasseres i produkttype 1 eller produkttype 2. Produkttype 1 omfatter biocidprodukter til hygiene for mennesker. Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr. Beslutningen fastslår at det omtalte produktet er å anse for å være et biocidprodukt som omfattes av produkttype 2.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av beslutning (EU) 2015/1985 vil skje ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1985
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32015D1985

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.11.2015
Frist returnering standardskjema: 09.11.2015
Dato returnert standardskjema: 09.11.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 18/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.11.2015
Høringsfrist: 18.12.2015
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 06.02.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.02.2016

Lenker