Biocid/pt-18/heksaflumuron

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1982 av 4. november 2015 om godkjenning av heksaflumuron som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1982 of 4 November 2015 approving hexaflumuron as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 18

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.11.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet nasjonalt. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Utkast til forordning godkjenner heksaflumuron som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Heksaflumuron vurderes som svært persistent, svært bioakkumulerende og giftig, og er derfor kandidat for substitusjon ifølge artikkel 10 nr. 1d i biocidforordningen. Det skal i produktvurderingen tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet av produkt knyttet til søkt bruk som ikke er behandlet i stoffvurderingen.

Godkjenning av biocidprodukter er underlagt følgende betingelser:

Produkter kan bare godkjennes for bruk dersom minst en av betingelsene i artikkel 5(2) i biocidforordningen er oppfylt.

For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Dersom eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal tilstrekkelig personlig verneutstyr benyttes.

Siden heksaflumuron er svært persistent, svært bioakkumulerende og giftig, skal eksponering av dyr som ikke er målorganismer og miljø derfor minimeres ved å ta i betraktning og anvende alle mulige egnende risikobegrensende tiltak. Dette inkluderer begrensning til profesjonell bruk og krav om å bruke lukkede åtestasjoner.

Personen som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning skal sikre at merking inneholder opplysninger spesifisert i artikkel 58 punkt 3 i biocidforordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 - er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordningen vil skje ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1982
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32015R1892

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.11.2015
Frist returnering standardskjema: 05.11.2015
Dato returnert standardskjema: 05.11.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 18/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.11.2015
Høringsfrist: 18.12.2015
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 06.02.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.02.2016

Lenker