Biocid/pt-6-13/formaldehyd

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1981 av 4. november 2015 om godkjenning av formaldehyd frigitt fra N,N-metylenbismorpholine som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 6 og 13

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1981 of 4 November 2015 approving Formaldehyde released from N,N-Methylenebismorpholine as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 6 and 13

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.11.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2015/1981 godkjenner formaldehyd frigitt fra N,N-metylenbismorpholine (MBM) som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 6 og 13. Produkttype 6 omfatter konserveringsmidler for produkter under lagring. Produkttype 13 omfatter konserveringsmidler for væsker som brukes som arbeids- eller skjærevæske.

MBM er kandidat for substitusjon i samsvar med artikkel 10(1)(a) i biocidforordningen. Produktvurderingen skal videre ta særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjenning av biocidprodukter er underlagt følgende betingelser:

Produkter kan bare godkjennes for bruk dersom minst en av betingelsene i artikkel 5(2) i biocidforordningen er oppfylt.

For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Dersom eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal tilstrekkelig personlig verneutstyr benyttes.

Ut i fra risikoen for profesjonelle brukere skal blanding og fylling av produkter til formuleringsbeholder være automatisert med mindre det kan forevises at potensiell eksponering av hud, øyne og luftveiene for MBM kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter.

Personer som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning skal sikre at merking inneholder opplysninger spesifisert i artikkel 58 punkt 3 i biocidforordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 - er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1981
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32015R1981

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.11.2015
Frist returnering standardskjema: 09.11.2015
Dato returnert standardskjema: 09.11.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 18/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2015
Høringsfrist: 18.12.2015
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 06.02.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.02.2016

Lenker