Endring av aromaforskriften for fem aromastoffer

Kommisjonsforordning (EU) 2016/55 av 19. januar 2016 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2016/55 of 19 January 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser, når det gjelder endring av fem aromastoffer fra unionslisten.

EUs mattrygghetsorgan (EFSA) har avsluttet vurderingen av 5 stoffer som er oppført som aromastoffer under evaluering. Disse aromastoffene ble vurdert av EFSA i følgende gruppeevalueringer: FGE.12rev5 (FL nr 07.041 og 07.224), FGE.63rev2 (FL-nr 07.099 og 07.101), og  FGE.312 (FL-nr 16.126). EFSA konkluderte med at disse aromastoffene ikke gir opphav til helsebekymringer ved de estimerte inntaksnivåene. Stoffene bør derfor føres opp som evaluerte stoffer ved å slette fotnotereferanse 1 og 2 i de aktuelle oppføringene i unionslisten.

Som en del av evalueringen, har EFSA gitt kommentarer til spesifikasjonene i enkelte av disse stoffene. Kommentarene er knyttet til navn, renhet eller sammensetning av stoffene FL nr: 07.041, 07.224 og 07.099. Disse kommentarene bør innføres i listen.

Unionslisten i forordning (EF) 1334/2008 er ment å regulere kun bruk av aromastoffer som tilsettes mat for å gi eller endre lukt og/eller smak. Aromastoff FL-nr 16.126 kan også tilsettes mat for andre formål enn aroma, og slik bruk vil fortsatt være underlagt andre regler. Denne forordningen fastsetter vilkårene for bruk som er knyttet utelukkende til bruk som aromastoff.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Stoffene er vurdert av EFSA til å være trygge i bruk. Mattilsynet vurderer det slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt ved inkludering av disse stoffene på Unionslisten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 55/2016
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32016R0055

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2016
Frist returnering standardskjema: 25.12.2015
Dato returnert standardskjema: 25.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker