Endring av aromaforskriften for stoffet gamma-glutamyl-valyl-glysin

Kommisjonsforordning (EU) 2016/54 av 19.januar 2016 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av gamma-glutamyl-valyl-glysin i Unionslisten for aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2016/54 of 19 January 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards inclusion of gamma-glutamyl-valyl-glycine in the Union list of flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser, når det gjelder inkludering av aromastoffet gamma-glutamyl-valyl-glysin.

Den 21. mars 2013, ble en søknad sendt til Kommisjonen for godkjenning av bruk av gamma-glutamyl-valyl-glysin [FL-nr. 17.038] som aromastoff. Søknaden ble sendt til EFSA for risikovurdering. EFSA risikovurderte gamma-glutamyl-valyl-glysin ved bruk som aromastoff og konkluderte med at bruken ikke gir grunn til bekymringer for helsefare ved antatt inntaknivå som aromastoff.

Unionslisten nevnt i forordning (EF) 1334/2008 er ment å regulere kun bruk av aromastoffer som tilsettes mat for å gi eller endre lukt og/eller smak. Stoff [FL-nr. 17.038] kan også tilsettes mat for andre formål enn aroma og slik bruk vil fortsatt være underlagt andre regler. Denne forordningen fastsetter vilkårene for bruk som er knyttet utelukkende til bruk av [FL-nr: 17.038] som aromastoff.

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr 1334/2008 bør derfor endres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 54/2016
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32016R0054

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2016
Frist returnering standardskjema: 25.12.2015
Dato returnert standardskjema: 25.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker