Endring av beslutning 2010/221/EU om nsjonale tiltak mot sykdommer hos akvatiske dyr

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/278 av 18. februar 2015 om endring av beslutning 2010/221/EU nasjonale tiltak for å forebygge introduksjon av visse sykdommer hos akvatiske dyr inn til deler av Irland, Finland og Storbritannia

Commission Implementing Decision (EU) 2015/278 of 18 February 2015 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland, and the United Kingdom

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.03.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til næringene for informasjon og uttalelse. Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk forvaltning eller næringsliv.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2010/221/EU gir enkelte medlemsland mulighet til å iverksette restriksjoner på omsetning og import av akvatiske dyr for å hindre introduksjon av visse sykdommer i henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/88/EC. Artikkel 43 gir medlemslandene mulighet til å iverksette tiltak mot sykdommer som ikke er listeført i direktivet, men som medfører vesentlige problemer nasjonalt. I utgangspunktet skal disse tiltakene ikke hindre omsetning mellom medlemslandene, men det er mulig å søke om å få lov til også å iverksette tiltak som berører omsetningen mellom landene. Norge har tilsvarende tiltak mot Gyrodactylus salaris. Den aktuelle rettsakten (2015/278/EU) gjennomfører følgende endringer i 201/221:

  • Vedlegg I til Kommisjonsvedtak 2010/221/EU lister opp følgende områder i Storbritannia som fri for 1 μνar (OsHV-1 μVar): hele Storbritannia, med unntak av Whitstable Bay i Kent, Blackwater Estuary i Essex and Poole Harbour i Dorset, området Larne Lough i Nord-Irland og Guernsey. Storbritannia har varslet Kommisjonen om at OsHV-1 μVar nå også har blitt funnet i Stilehavsøsters i elven Crouch i Essex, et område som tidligere har vært erklært fri for sykdommen. Den geografiske avgrensingen av områder i Storbritannia som defineres som frie for OsHV-1 μVar i vedlegg I til 2010/221/EU, må derfor endres. Storbritannia har også varslet Kommisjonen om at den geografiske avgrensingen av hvilke deler av Nord-Irland som regnes som frie for OsHV-1 μVar i vedlegg I ikke stemmer med avgrensingen som var definert i Storbritannias erklæring om fristatus. den korrekte avgrensingen er: Hele Nord-Irland med unntak av Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough og Strangford Lough. Vedlegg I må derfor endres tilsvarende.
  • Finland er i vedlegg II til 2010/221/EU oppført med et godkjent utryddelsesprogram for bakteriell nyresyke (BKD). Det betyr at de har hatt lov til å iverksette nasjonale tiltak mot forflytning av mottakelige arter inn til områdene som er omfattet av programmet. Finland har informert Kommisjonen om at de har fjernet BKD fra den nasjonale sykdomslisten og ikke lenger vil forsøke å oppnå fristatus for sykdommen. Utryddelsesprogrammet er derfor opphevet og vedlegg II må derfor endres.
  • Vedlegg III til 2010/221/EU lister opp syv segment i Irland som har et godkjent overvåkingsprogram for OsHV-1 μVar. Irland har varslet Kommisjonen at man har påvist i OsHV-1 μVar i ett av disse segmentene, Askeaton Bay,  og at den geografiske avgrensingen av dette segmentet derfor må endres i vedlegg III.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten har betydning for hvilke områder stillehavsøstersog fisk som er mottakelige for BKD kan omsettes til og fra,  men medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Gjeldende norsk regelverk er forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forbebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Norge har ikke godkjente nasjonale tiltak mot denne sykdommen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk forvaltning eller næringsliv.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Dette er endringer som gjøres ganske hyppig og som tidligere har blitt vurdert som EØS-relevante og akseptable. Endringene i denne rettsakten vurderes tilsvarende.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Det er ingen horisontale utfordringer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/278/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015D0278

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.01.2015
Frist returnering standardskjema: 06.03.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: