Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2307 av 10. desember 2015 om godkjenningen av menadion natrium-bisulfitt og menadion nikotinamid-bisulfitt som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2307 of 10 December 2015 concerning the authorisation of menadione sodium bisulphite and menadione nicotinamide bisulphit as feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av to menadion-preparater, vitamin K3,  til alle dyrearter. Preparatene er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mm. Menadion nikotinamid-bisulfiitt inneholder også nikotinamid, vitamin B3, men mengdene er så små at det ikke tillegges betydning her. Preparatene er framstilt ved kjemisk syntese og kan være forurenset med krom. Derfor er det satt grense for største tillatte innhold av krom, for å unngå helseskader forårsaket av kromstøvstøv hos de som håndterer preparatene. Det er ikke satt grenseverdier for innhold av de to preparatene i fôr, men det kreves at de tilsettes fôr i form av premiks. Preparatene er ikke tillatt å tilsette i drikkevann, men kan inngå i fôrblandinger som gis i vann.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert en re-godkjenning og fant at preparatene er trygge i bruk og at de har effekt som K-vitaminikilde til alle dyrearter. Siden det bare er formelle endringer i godkjenningen, vil preparatene få en overgangsperiode. Da kan lagervare av preparatene og premiks og fôrblandinger der de inngår, godkjent tidligere, brukes opp på visse betingelser. Periodens varighet er 6 måneder etter fastsettelse av rettsakten for preparat og premiks, 12 måneder for fôrmidler eller fôrblandinger til matproduserende dyr og 24 måneder for fôrblandinger til ikke-matproduserende dyr.

Forslaget til rettsakt ble diskutert i PAFF, seksjon fôrvarer, i flere møter, og med krav om å ta hensyn til arbeidertrygghet (HMS-regler), ble den votert med enstemmig resultat i november. Nå er re-godkjenningen fastsatt som en forordning. Den har varighet til 31. desember 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få konsekvenser for Mattilsynet tilsynsaktivitet.

Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatene på samme måte som før. Med den overgangsordningen som er foreslått, kan også lagervare produsert etter den opprinnelige godkjenningen brukes opp på visse og gunstige betingelser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenning medfører at preparatet kan brukes som før til alle dyrearter. At lagervarer av preparatene eller fôrvarer der de inngår kan brukes opp på visse betingelser, er positivt.. Preparatene har stort bruksområdet, og det kan være relativt store volum, som er godkjent etter opprinnelig godkjenning, på lager.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2307
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2307

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 70/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.11.2015
Høringsfrist: 10.01.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker