Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2382 av 17. desember 2015 om godkjenningen av preparatet alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) produsert ved hjelp av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-glukanase produsert ved hjelp av Aspergillus niger (CBS 120604) som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner og mindre fjørfearter som verpere (innehaver av godkjenningen Kerry Ingredients and Flavours)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2382 of 17 December 2015 concerning the authorisation of the preparation of alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produced by Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) and endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produced by Aspergillus niger (CBS 120604) as a feed additive for laying hens and minor poultry species for laying (holder of the authorisation Kerry Ingredients and Flavours)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et enzympreparat, framstilt ved hjelp av to ulike mikroorganismer, og begge stammene som er benyttet er genmodifiserte. Preparatet ble godkjent som fôrtilsetningsstoff til livkylling, slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt i 2012. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er satt grenseverdier for minste tillatte innhold av de to mikroorganismene for at preparatet skal ha ønsket effekt. Videre er det anbefalt en største tillatte dosering. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert utvidelsen av bruksområdet, og finner preparatet trygt til flere formål i fjørfefôringen. Nå gjelder det verpehøner og verpere av andre mindre fjørfeartrer. Det har potensial til å øke eggvekten hos verpefjørfe.

Rettsaktforslag ble diskutert på flere møter i PAFF, seksjon fôrvarer, og ble votert der i november.  Nå er det fastsatt som en forordning, og den utvidede godkjenningen gjelder til 7. januar 2026.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien får tilgang til et enzympreparat som har flere anvendelsesområder enn i dag. Det kan være ressurssparende, da det samme preparatet kan brukes i mange ulike fjørfefôrblandinger.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Større bruksområde for et enzympreparat kan føre til at andre mindre anvendelige preparater kan erstattes, og dermed være ressurssparende for fjørfefôrprodusentene. At anbefalt mengder for største innhold er angitt, er en god rettesnor for industrien, selv om minste tillatte innhold også er fastsatt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2382
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2382

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 70/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.11.2015
Høringsfrist: 07.01.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker