Miljømerking av jordforbedringsmidler mv.

Kommisjonens vedtak (EU) 2015/2099 av 18. november 2015 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til dyrkningsmedier, jordforbedringsmidler og jorddekke

Commission Decision (EU) 2015/2099 of 18. november 2015 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for growing media, soil improvers and mulch

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2015

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 18. november 2015 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 20. november 2015. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2016, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 248/2016.

Sammendrag av innhold

I Kommisjonens vedtak 2006/799/EF og 2007/64/EF er det fastsatt miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikasjon for henholdsvis jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier. Disse kriteriene gjelder til 31. desember 2015.  For å avspeile det aktuelle nivået på markedet for disse produktgruppene og ta høyde for de senere års innovasjon på området slås de to produktgruppene sammen til én produktgruppe samt at jorddekke føyes til virkeområdet, da jorddekke er en særskilt type jordforbedringsmiddel med spesielle egenskaper og funksjoner. Det legges opp til at de reviderte kriteriene og de dertil hørende vurderings- og verifikasjonskravene bør gjelde i fire år fra vedtakelsen idet det tas hensyn til innovasjonsyklussen for denne produktgruppen. Miljøkravene er strammet noe inn i forhold til tidligere kravdokument, og kravene er brakt i overensstemmelse med EUs forordning 66/2010 om EU Ecolabel. Kriteriene tar sikte på å fremme gjenbruk av materialer og bruk av fornybare ressurser for å minske miljøforringelser og redusere forurensning av jord og vann ved å fastsette strenge grenseverdier for konsentrasjonen av forurensende stoffer i sluttproduktet.

Merknader

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse-og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket, som anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2099/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015D2099

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2015
Frist returnering standardskjema: 05.01.2016
Dato returnert standardskjema: 24.11.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 248/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker