Kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 av 30. september 2015 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 når det gjelder beregning av lovpliktige kapitalkrav for en rekke aktivakategorier som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/467 of 30.9.2015 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 concerning the calculation of regulatory capital requirements for several categories of assets held by insurance and reinsurance undertakings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Kommisjonsforordningen ble publisert 30. september 2015, og har trådt i kraft i EU.

Kommisjonsforordningen inneholder endringer i gjennomføringsbestemmelsene (kommisjonsforordning (EU) 2015/35) til Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF). Endringene omfatter beregningen av kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer, europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF) og aksjer handlet på multilaterale handelsfasiliteter. Videre presiseres og utvides omfanget av overgangsordningen for beregning av kapitalkravet for aksjerisiko. Forordningen inneholder også noen korreksjoner av trykkfeil i kommisjonsforordning (EU) 2015/35.

Vurdering

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)6588
Rettsaktnr.: 2016/467
Basis rettsaktnr.: 2015/35
Celexnr.: 32016R0467

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.01.2018
Frist returnering standardskjema: 10.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen