Kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.

Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 30. september 2015 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 når det gjelder beregning av lovpliktige kapitalkrav for en rekke aktivakategorier som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 30.9.2015 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 concerning the calculation of regulatory capital requirements for several categories of assets held by insurance and reinsurance undertakings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Kommisjonsforordningen ble publisert 30. september 2015, og skal etter planen tre i kraft 1. januar 2016, samtidig med ikrafttredelsen av det øvrige Solvens II-regelverket.

Forordningen er til behandling i EU-parlamentet og Rådet ("approval").

Kommisjonsforordningen inneholder endringer i gjennomføringsbestemmelsene (kommisjonsforordning (EU) 2015/35) til Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF). Endringene omfatter beregningen av kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer, europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF) og aksjer handlet på multilaterale handelsfasiliteter. Videre presiseres og utvides omfanget av overgangsordningen for beregning av kapitalkravet for aksjerisiko. Forordningen inneholder også noen korreksjoner av trykkfeil i kommisjonsforordning (EU) 2015/35.

Vurdering

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant.

Finanstilsynet vil fastsette gjennomføringsbestemmelsene i norsk forskrift i desember 2015. Dersom denne forordningen med endringer i gjennomføringsbestemmelsene blir vedtatt i EU, vil endringene bli tatt inn i den norske forskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2015)6588
Basis rettsaktnr.: 2015/35

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker