EØS-notatbasen

kommisjonsforordning om avlingsstatistikk

kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1557 av 13. juli 2015 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 543/2009 om avlingsstatistikk

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/1557 of 13 July 2015 amending Regulation (EC) No 543/2009 of the European Parliament and of the Council of concerning crop statistics

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2015

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 543/2009 danner det felles rammeverket for den europeiske avlingsstatistikken. Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk og gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven. Forordningen omfatter årlig areal- og avlingsstatistikk for spesifiserte jordbruksvekster som dyrkes på fulldyrket jordbruksareal samt hagebruksvekster. I tillegg rapporteres det arealstatistikk for alt jordbruksareal i drift, fordelt på vekstgrupper. For utvalgte jordbruksvekster omfatter rapporteringen areal- og avlingsprognoser.
Etter en regelmessig gjennomgang av forordning (EF) nr. 543/2009 har det vært nødvendig å endre på noen av variabler og definisjoner. Dette for å sikre felles forståelse og statistikkens sammenlignbarhet. Forledede variabler er fjernet. Oppdateringen er gjort i et nytt vedlegg, fastsatt ved forordning 2015/1557 som erstatter vedlegget i forordning 543/2009.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge har deltatt i drøftingene av forslaget gjennom deltakelse i flere ulike fora. Forordningen medfører behov for enkelte tilpasninger, men den har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelig budsjett.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1557
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1557

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.07.2015
Frist returnering standardskjema: 21.10.2015
Dato returnert standardskjema: 26.10.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: