kommisjonsforordning om statistikk om kostnader og finansiering av helsetjenster

kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/359 av 4. mars 2015 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 når det gjelder statistikk om kostnader og finansiering av helsetjenester

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/359 of 4 March 2015 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council as regards statistics on healthcare expenditure and financing

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2015

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

I forordning (EF) nr. 1338/2008 fastlegges det felles rammer for systematisk utarbeidelse av europeiske statistikker innen folkehelse og arbeidsmiljø.
Gjennomføringstiltak fastlegger hvilke data og metadata som skal innberettes som utgifter til og finansiering av helsesektoren, samt referanseperioder, hyppighet og tidsfrister for innberetning av disse dataene.
I overensstemmelse med artikkel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1338/2008 er det blitt foretatt en kost-nytte-analyse, som tar hensyn til fordelene ved anskaffelse av data om utgifter til og finansiering av helsesektoren sett i forhold til omkostningene ved innsamlingen, som medlemsstatene frivillig har gjennomført siden 2005 i henhold til prinsippene i System of Health Accounts, og den byrde, som pålegges medlemsstatene. I henhold til artikkel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2008 iverksatte Kommisjonen i 2013 og 2014 pilotundersøkelser, som ble ferdiggjort på frivillig grunnlag av medlemsstatene. Kommisjonen har drøftet brukernes behov med medlemsstatene på flere møter. Tilgjengeligheten av EU-data vil formodentlig bidra vesentlig til beslutninger vedrørende helse og sosialpolitikk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kreve forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/359/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0359

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2015
Frist returnering standardskjema: 17.06.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: