Kommisjonsvedtak om plasseringen av helseadvarselen og informasjonsmeldingen på rulletobakk

Kommisjonsvedtak 2015/1735 om den presise plasseringen av helseadvarselen og informasjonsmeldingen på rulletobakk

Commission implementing decision (EU) 2015/1735on the precise position of the general warning and the information message on roll-your-own tobacco marketed in pouches

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.11.2015

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.11.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Gjennomføring av rettsakten avventer innlemmelse i EØS-avtalen av moderdirektivet 2014/40/EU.

Sammendrag av innhold

I tobakksdirektiv 2014/40/EU er det fastsatt nye regler om helseadvarsler på tobakkspakningene.

Alle tobakkspakninger skal fortsatt ha en generell helseadvarsel, jf. direktivets artikkel 9 nr. 1. Ordlyden på helseadvarselen er imidlertid endret, og hvert enkelt land kan velge mellom to alternativer: «Røyking dreper – slutt i dag» eller «Røyking dreper». I høringen om implementeringen av tobakksdirektivet som ble sendt ut 26. oktober 2015 foreslås det at «Røyking dreper – slutt i dag» velges som generell helseadvarsel på røyketobakk.

Pakninger med sigaretter, rulletobakk og vannpipetobakk skal i tillegg ha følgende informative meddelelse: «Tobakksrøyk inneholder over 70 kreftfremkallende stoffer.», jf. direktivets artikkel 9 nr. 2.

Begge advarslene skal dekke 50 % av den overflaten de skal påføres på sigaretter, rulletobakk og vannpipetobakk, jf. artikkel 9 nr. 3.

Vedtaket 2015/1735 fastsetter nøyaktig hvor disse advarslene skal plasseres på rulletobakk i pung. En pung er en enkeltforpakning for rulletobakk, enten i form av en rektangulær lomme med en klaff som dekker åpningen, eller i form av en stående pung.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endringer i forskrift om innhold og merking av tobakksvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av vedtaket vil medføre økonomiske konsekvenser for produsentene av tobakk, ingen andre. Vedtaket inneholder overgangsbestemmelser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Vedtaket anses EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1735
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015D1735

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.09.2015
Frist returnering standardskjema: 31.12.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker