REACH/datadeling

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/9 av 5. januar 2016 om felles innsending av data og datadeling i overenstemmelse med Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and data-sharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.11.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH inneholder bestemmelser om deling av data for å unngå unødvendig bruk av dyreforsøk. Ordningen i REACH om datadeling og felles innsending er ikke utnyttet fullt ut, og gjennomføring fungerer ikke som forventet, noe som fremgår av myndighetenes erfaring i forbindelse med fristene for registrering av innfasningsstoffer i henholdsvis 2010 og 2013.

For at ordningen med datadeling skal kunne fungere effektivt, må god administrativ praksis fremmes. Det må videre sikres at avtaler om datadeling fungerer etter hensikten. For å sikre effektiv gjennomføring fastsetter  forordning (EU) 2016/9 om regler for datadeling.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring av REACH-forskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser:

Gjennomføring av forordningen er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Utkast til norsk gjennomføringsforskrift var på høring 24. november 2015 til 4. januar 2016.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0009
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32016R0009

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2016
Frist returnering standardskjema: 07.01.2016
Dato returnert standardskjema: 07.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 88/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.11.2015
Høringsfrist: 04.01.2016
Frist for gjennomføring: 30.04.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.05.2016

Lenker