Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende regler til kapitalkrav for banker mv (CRR) om overgangsbestemmelse for egenkapitalposisjoner under IRB-metoden

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1556 av 11. juni 2015 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder reguleringstekniske standarder for behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/1556 of 11 June 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the transitional treatment of equity exposures under the IRB approach

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravregelverket for banker mv.. Dette gjelder art. 495 i CRR (57572013) som viderefører et nasjonalt valg (fra CRD - 2006/48/EC) om å unnta visse egenkapitalposisjoner inngått før utgangen av 2007 fra IRB-metoden (interne modeller) for beregning av kapitalkrav fram til utgangen av 2017. Standarden sier at posisjonene kan unntas dersom de var unntatt ihht. nasjonal gjennomføring av 2006/48/EC. Norsk regelverk åpnet ikke for slike unntak.

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Dvs at det i forskriften tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.I praksis har bestemmelsene i forordningen ingen betydning for norske foretak.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Bestemmelsene er ikke aktuelle for Norge, da vi ikke har benyttet eller vil benytte muligheten for slikt unntak.

Ved innlemmelse i EØS-avtalen må det gjøres tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1556/2015
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1556

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen