Verdipapiriseringsforordningen

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om felles regler for verdipapirisering og etablering av et europeisk rammeverk for enkel, gjennomsiktig og standardisert verdipapirisering og om endring av direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down common rules on securitisation and creating a European framework for simple, transparent and standardised securitisation and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC, 2011/61/EU and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 648/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonens forslag er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Som en del av EU-kommisjonens handlingsplan med sikte på å skape en fungerende kapitalmarkedsunion har Kommisjonen 30. september 2015 fremmet forslag om en forordning for å revitalisere enkel, transparente og standardisert europeisk verdipapirisering (såkalt STS - simple, transparent and standardised).

Forslaget innebærer at en i større grad skiller mellom enkle og transparente, og mer kompliserte verdipapiriseringer.

Forslaget består av en forordning (foreløpig benevnt Securitisation regulation) som definerer STS og som innebærer endringer i direktivene 2009/65/EF (Ucits), 2009/138/EF (Solvens II) og i forordningene (EF) 2009/1060 (ratingbyråer) og (EU) No 648/2012 (EMIR).

Forordningen definerer nærmere krav til STS. Konseptet til en STS er relatert til strukturen i verdipapiriseringen og ikke til de underliggende aktiva. STS-verdipapiriseringer er nærmere definert i artikkel 6 og 7 i forslag til forordning. Det fastslås at kredittinstitusjoner mv. ikke er forhindret fra å investere i verdipapiriseringer som ikke kvalifiserer som STS, men investeringer i ikke-STS verdipapiriserte produkter vil få høyere kapitalkrav. Det fastslås også at Kommisjonen ikke har til hensikt å endre verdipapiriseringsreglene som ble innskjerpet etter finanskrisen. Fra Baselkomiteen foreligger det retningslinjer som foreløpig ikke er tatt inn i EU-lovgivningen. Det skal utpekes en myndighet som har ansvar for å føre tilsyn med verdipapirisering.

STS-verdipapiriseringer skal kunne benyttes både for verdipapiriseringer med lang og kort løpetid, inkludert såkalte ABCP-verdipapiriseringer (asset-backed commercial paper). Regelen om 5 pst. tilbakeholdelse av egne papirer videreføres. Det er "originator" og "sponsors" ansvar å påse at STS-verdipapiriseringene tilfredsstiller kravene og at dette rapporteres til ESMA for videre publisering. Det fremheves at investor selv må gjennomføre en virksomhetsgjennomgang (due dilligence).

Forslaget omfatter tradisjonell verdipapirisering (true sale). Spørsmålet om syntetisk verdipapirisering skal kunne medregnes skal vurderes av Kommisjonen. Syntetisk verdipapirisering introduserer motpartsrisiko gjennom derivatavtaler og garantier, og bidrar til økt kompleksitet. Det kan imidlertid gjøres unntak for SME-verdipapiriseringer med myndighetsgaranti.

Vurdering

Den foreslåtte rettsakten antas å være EØS-relevant.

Det antas at eventuell gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kreve endringer i finansforetaksloven med tilhørende forskrifter.

Andre opplysninger

Forslaget til verdipapiriseringsforordning ledsages av et forslag fremmet 30. september 2015 til revisjon av kapitalkravene for verdipapirisering i kapitaldekningsforordningen (CRR) for å frigjøre utlånskapasitet for bankenes balanser og gi investeringsmuligheter for langsiktige investorer (se eget EØS-notat).

I norsk rett er verdipapirisering regulert i  finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-36 til 2-39.  Bestemmelsene om verdipapirisering gjelder i korte trekk bankers adgang til å overdra en fastsatt låneportefølje til et aksjeselskap som ikke er finansforetak, og som skal finansiere ervervet av låneporteføljen ved opptak av obligasjonslån i verdipapirmarkedet. Disse reglene er (som en del av vedtaket til ny finansforetakslov) besluttet opphevet fra 1. januar 2016. I forarbeidene til opphevelsen, Prop. L. 125 (1013-2014), er det vist til at regelverket for verdipapirisering ikke er godt nok, blant annet ved at foretakene som overtar låneporteføljene ikke er underlagt krav om konsesjon, kapitalkrav eller tilsyn. Det er også vist til den negative rollen slike transaksjoner spilte under finanskrisen i 2007-2008. Videre vises det til at kan det bli aktuelt å gi nye regler om verdipapirisering på et senere tidspunkt, blant annet avhengig av hva som skjer på dette området i EU. Det sentrale er at et slikt regelverk må stille betryggende krav til slike transaksjoner. Regelverket om obligasjoner med fortrinnsrett (som videreføres i finansforetaksloven) – som kan sees som en form for verdipapirisering –  er et eksempel på et slikt regelverk.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)468
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen