Vet - sertifikat handel levende dyr og produkter mellom EU og NZ

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1901 av 20. oktober 2015 om fastsettelse av regler om sertifikatutstedelse og av et standardhelsesertifikat til bruk ved import til Unionen av sendinger av levende dyr og animalske produkter fra New Zealand og om oppheving av beslutning 2003/56/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1901 of 20 October 2015 laying down certification rules and a model health certificate for importation into the Union of consignments of live animals and of animal products from New Zealand and repealing Decision 2003/56/EC

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og trer i kraft i EU den 1. desember 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir bestemmelser om krav til utstedelse av helsesertifikat ved import av visse levende dyr og animalske produkter, som er likestilt i henhold til avtalen mellom EU og New Zealand (NZ) om helsemessige tiltak ved handel med levende dyr og animalske produkter, ved slik handel mellom EU og NZ. Det spesifiseres at dette gjelder handel med ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra strutsefugl og vilt. I vedlegget angis et standard helsesertifikat som skal ledsages slike forsendelser. Som hovedregel skal dette sertifikatet utstedes før avsending, men unntaksvis kan det utstedes etter avsending dersom det henvises til relevant godkjenningsdokument og dato for utstedelse, samt at dette fremvises ved grensekontrollstasjonen.

Ved import av ikke-likestilte levende dyr og animalske produkter skal relevante helsesertifikater fra EU-regelverket benyttes. Dersom det ikke finnes harmonisert regelverk for de aktuelle produktene gjelder nasjonal lovgivning for importlandet. Sertifikat for dyrehelse og folkehelse kan, dersom det kun er likestilling for enten dyrehelse eller folkehelse, kombineres i ett helsesertifikat.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av forskrift av 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr og forskrift av 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1901/2015
Celexnr.: 32015D1901

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.12.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 04.12.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker