vet-TSE

Kommisjonsforordning (EU) 2016/27 av 13. januar 2016 om endring av vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 999/2001 av europaparlamentet og rådet om fastsettelse av regler for å forebygge, kontrollere og utrydde visse overførebare spongiforme encefalopatier

Commission Regulation (EU) 2016/27 of 13 January 2016 amending Annexes III and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg III kapittel B og vedlegg IV kapittel III avsnitt A og kapittel V avsnitt E i TSE-forordningen, og endrer reglene for rapportering til TSE-årsrapporten, og til transport og eksport av bearbeidet animalsk protein.

Endringene i vedlegg III kapittel B innebærer at EUs vitenskapskomite, EFSA, overtar ansvaret for sammenstilling og publisering av TSE-årsrapporten. Det er de samme dataene med månedlig, kvartalsvis eller årlig frekvens som skal rapporteres.

Endringen i vedlegg IV kapittel III avsnitt A lemper på vilkårene for transport av fiskemel i bulk (løs vekt) slik at dette kan skje i containere som benyttes til transport av fôr til alle slag enmagede dyr, ikke bare til fisk. Begrunnelsen er at alle enmagede dyr uansett kan fôres med bearbeidet animalsk protein (PAP) fra fisk.

Endringene i vedlegg IV kapittel V avsnitt E gjør slutt på kravet om bilaterale avtaler ved eksport til tredjeland av PAP, eller fôr som inneholder slike proteiner. Det forutsettes at produksjonen foregår under like strenge betingelser som for samhandel, både når det gjelder produksjon, pakking og merking. Det generelle forbudet mot eksport til tredjeland av PAP fra drøvtyggere, og produkter som inneholder slike proteiner, består.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) må oppdateres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ikke store administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Det blir noen forenklinger når det gjelder transport av fiskemel i løs vekt, og ved bortfall av krav om avtale før eksport til tredjeland av bearbeidet animalsk protein.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 27/2016
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32016R0027

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2016
Frist returnering standardskjema: 29.01.2016
Dato returnert standardskjema: 17.02.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 5/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.07.2015
Høringsfrist: 28.08.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker