Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU)2016/371 av 15. ars 2016 om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2016/371 of 15 March 2016 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.10.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakt inneholder avslag av fem helsepåstander på bakgrunn av søknader etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjon skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for de fem påstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom helsepåstander og virkestoff.

Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og vil derfor ikke bli godkjent. Alle søknader har fått en negativ vurdering av EFSA. Dette gjelder følgende virkestoffer og påstander:

Virkestoff og EFSA-nummer Påstand (fritt oversatt)

Ekstrakt av hvite "kidney beans" (Phaseolus vulgaris L.). (Q-2013-00973)

Bidrar til reduksjon av kroppsvekt

Beta-alanin. (Q-2013-00974)

Øker ytelsesevnen ved kortvarig høyintensiv fysisk anstrengelse

Fettfri yoghurt og fermentert melk med levende yoghurtkulturer som samsvarer med ernæringskravspesifikasjonene "fettfri", "lavt sukkerinnhold", "høyt proteininnhold", "kilde til kalsium" og "kilde til vitamin D". (Q-2014-00126)

Fettfri yoghurt og fermentert melk med levende yoghurtkulturer, med tilsatt vitamin D og uten tilsatt sukker, bidrar til reduksjon av kroppsfett og viceralt fett i sammenheng med en energifattig diett.

Fettfri yoghurt og fermentert melk med levende yoghurtkulturer som samsvarer med ernæringskravspesifikasjonene "fettfri", "lavt sukkerinnhold", "høyt proteininnhold", "kilde til kalsium"
og "kilde til vitamin D". (Q-2014-00127)

Fettfri yoghurt og fermentert melk med levende yoghurtkulturer, med tilsatt vitamin D og uten tilsatt sukker, bidrar til å opprettholde fettfri kroppsmasse (muskler og bein) i sammenheng med energifattig diett.

 Teestar™, et ekstrakt fra frø fra bukkehornskløver  (Q-2014-00153)

Senker blodglukosenivåene

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementert i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ble diskutert på arbeidsgruppemøte for helsepåstander den 31. mars 2015. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende de avviste helsepåstandene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/371
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32016R0371

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2016
Frist returnering standardskjema: 19.08.2016
Dato returnert standardskjema: 16.08.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 144/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.04.2015
Høringsfrist: 30.06.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker