Forsiden

DSM

Strategi om et indre digitalt marked

Digital Single Market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.10.2015

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Internett og digitale teknologier endrer vår verden - i alle samfunnslag og i alle bransjer. For å åpne opp digitale muligheter for befolkningen og bedrifter, lanserte EU-kommisjonen 6. mai 2015 sine detaljerte planer om å legge til rette for et Digital Single Market (DSM).

DSM er et av Juncker-Kommisjonens fremste prioriteringer. EU har brukt flere tiår og store ressurser for å legge til rette for et indre marked for fysiske varer og tjenester. Kommisjonen vil nå legge til rette for et ekte digitalt indre marked gjennom å fjerne barrierer og fragmentering og sikre fri flyt av data over landegrensene i EØS-området.

Et velfungerende digitalt indre marked er estimert til å bidra med 415 mrd EUR til den europeiske økonomien, skape og sikre arbeidsplasser, øke vekst og stimulere konkurranse, innovasjon og investeringer i Europa.

DSM-strategien inneholder målrettede tiltak som det skal leveres på innen utgangen av 2016. Strategien er bygget på tre pilarer:

  1. Gi bedre tilgang til digitale varer og tjenester for både bedrifter og forbrukere
  2. Bedre tilrettelegging for digitale nettverk og digitale tjenester
  3. Skape et samfunn med et økonomisk klima hvor europeisk industri og næringsliv kan øke sitt langsiktige vekstpotensial

Under disse tre pilarene har Kommisjonen publisert til sammen 16 konkrete tiltakspunkter[1].

Det vil ikke bli gjennomført en høring på selve strategien. Samtidig varsler strategien en rekke legislative tiltak. De tiltakene som gjennomføres som rettsakter vil bli fulgt opp gjennom ordinære EU/EØS-saker, og omtalt individuelt i EØS-notatdatabasen.


[1] http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf

Merknader

---
Rettslige konsekvenser

---

Økonomiske og administrative konsekvenser

---

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

---

Andre opplysninger

Norge, ved EØS-minister Vidar Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, sendte i februar Norges foreløpige innspill til strategien gjennom et Non-paper[1]. I tillegg til at det enkelte fagdepartement følger opp tiltak på sine områder, er det etablert et nettverk på embetsmannsnivå. Nettverket følger opp og koordinerer norske interesser og innspill til, strategien.


[1] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digital-single-market/id2408942/

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.: KOM(2015)192
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker