Endringer i fellesskapslisten over helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/2314 av 7. desember 2015 om godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse, og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012

Commission Regulation (EU) No 2015/2314 of 7 December 2015 authorising a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health and amending Regulation (EU) No 432/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler godkjenning av en helsepåstand innmeldt etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006) med anmodning om varemerkebeskyttelse etter artikkel 21 i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). I overensstemmelse med artikkel 13(3) i påstandsforordningen føres godkjente helsepåstander opp på fellesskapslisten over godkjente helsepåstander. Helspåstanden får 5 års varemerkebeskyttelse etter at rettsakten trår i kraft 1. januar 2016. Bare bedriften som har søkt om godkjenning av helsepåstanden kan bruke denne på næringsmidler som oppfyller påstandens krav i 5 år. Andre bedrifter kan søke om godkjenning av påstanden med samme ordlyd dersom de kan legge frem tilsvarende vitenskapelig data som nåværende søker har fremlagt.

Helsepåstanden som denne påstanden gjelder omhandler naturlig sikori inulin og påstanden lyder "sikori inulin bidrar til normal tarmfunksjon via hyppigere avføring" (fritt oversatt).

Bruksbetingelsene som er knyttet til helsepåstanden er at forbrukeren skal opplyses om at den gunstige effekten oppnås ved et daglig inntak på 12 g og at påstanden kun kan brukes på matvarer som tilfører et daglig inntak av 12 g sikori inulin fra en ikke-adskilt blanding av monosakkarider (< 10%), disakkarider, fruktaner av inulintypen og inulin ekstrahert fra sikori med gjennomsnittlig polymeriseringsgrad  ≥ 9.

EFSA har vurdert søknaden og funnet at det er en sammenheng mellom påstandens ordlyd og virkestoffet.

Helsepåstanden oppføres i listen over godkjente helsepåstander i forordning (EU) nr. 432/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Helsepåstanden har fått 5 års varemerkebeskyttelse fra 1. januar 2016. Helsepåstanden kan kun brukes på næringsmidler fra den bedriften som har søkt om godkjenning av helsepåstanden og som oppfyller påstandens krav i 5 år. Når 5 års perioden med beskyttet eiendomsrett er over (1. januar 2021), kan andre bedrifter også bruke påstanden.

Næringsmidler fra bedrift med eiendomsrett skal være merket med at gunstig effekt oppnås ved et daglig inntak på 12 g sikori inulin, og påstanden kan kun brukes på næringsmidler som tilfører et daglig inntak av 12 g sikori inulin fra en ikke-adskilt blanding av monosakkarider, disakkarider, fruktaner av inulintypen og inulin ekstrahert fra sikori.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende. Betingelser for bruk av helsepåstander sikrer at forbrukerne ikke blir villedet.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ble diskutert på arbeidsgruppemøte for helsepåstander den 31. mars 2015 og 4. november 2015 i SCoPAFF. Ingen medlemsstater hadde kommentarer til utkastet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2314
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32015R2314

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2015
Frist returnering standardskjema: 29.01.2016
Dato returnert standardskjema: 21.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 142/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.04.2015
Høringsfrist: 30.06.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker