Barnemat

Kommisjonens delegerte forordning (EU) xx/xx av 25.09.2015 om supplerende regler til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 hva angår de sæskilte krav til sammensetting av og opplysninger om forarbeidet næringsmidler basert på cerialer og barnemat

Commission Delegation Regulation(EU) …/... of 25.9.2015 supplementing Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the specific compositional and information requirements for processed cereal-based food and baby food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.09.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Utkast til rettsakt har vært diskutert på arbeidsgrupper i møter i EU. Utkastet har også vært til gjennomlesning hos EU-kommisjonenes juridiske tjeneste og har vært på høringsprosess i Europaparlamentet og Rådet. Utkastet er ennå ikke kunngjort i Official Journal of the European Union. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det har i løpet av de siste årene vist seg at anvendelsen av direktiv 2009/39/EF («særnær» rammedirektivet) har variert blant medlemsstatene i EU. Dette har skapt et hinder for det indre markedet og medført ulike konkurransevilkår. EU har derfor hatt et ønske om å revidere regelverket på dette området. I juni 2013 la EU-kommisjonen frem et forslag til ny forordning for Europaparlamentet og denne ble endelig vedtatt i juni 2013. Denne forordningen gir føringer for hvordan dette området skal reguleres fremover. Bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat er et av de fire områdene som forordning (EU) nr. 609/2013 definerer som næringsmidler til særskilte grupper. Den nye rettsakten som er på høring viderefører og endrer bestemmelser i eksisterende direktiv 2006/125/EF om barnemat som er implementert i norsk rett ved forskrift 18. oktober 2002 nr. 1185.

Merking

Den nye delegerte forordningen for bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat innlemmer de allerede eksisterende reglene i direktiv 2006/125/EF. Det er kun mindre tilpasninger som er gjort i den nye forordningen i forhold til eksisterende merkeregler i direktiv 2006/125/EF. Forordning (EU) nr. 1169/2011 (matinformasjonsforordningen) ligger grunn for kravene til merking og næringsdeklarasjonen.

Merking er et viktig redskap for å sikre riktig bruk av produktene. For å sikre dette er det i den nye forordningen tilføyet tilleggskrav og unntak fra de generelle reglene i matinformasjonsforordningen. Barnemat skal fortsatt merkes med alder som produktet er egnet til, merking av tilstedeværelse av gluten dersom produktet er fra under 6 måneder og instruksjon om riktig tilberedelse av produktet.

Bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat brukes av barn som en del av et variert kosthold og er ikke den eneste næringskilden for sped- og småbarn. På grunn av sosiale og kulturelle forskjeller i EU er det en stor variasjon i kostholdet blant sped- og småbarn. Detaljerte sammensetningskrav er derfor ikke egnet å fastsette disse for produktene. Det er i vedleggene, som i nåværende direktiv for barnemat, satt opp minimums og maksimumsverdier for innhold av næringsstoffer.

Plantevernmidler

Bestemmelser om plantevernmidler og plantevernmiddelrester er lik de gjeldende reglene i nåværende direktiv for barnemat (direktiv 2006/125/EF) med laveste nivå på 0,01 mg/kg. En oppdatering av nivåene vil bli gjennomført etter at EFSA har fullført vurdering på området jf. artikkel 11(1)(b) i forordning (EU) nr. 609/2013 (som for morsmelkerstatninger/tilskuddsblandinger, medisinske næringsmidler rettet mot barn).

Meldeplikt

Det er i dag nasjonal meldeplikt på barnemat. Den nasjonale meldeplikten på barnemat ble innført i 2002 i forbindelse med innføringen av barnematdirektivet. Denne meldeplikten ble blant annet innført for å kunne følge med på utviklingen i markedet for barnemat, da innføringen av direktivet for barnemat ble oppfattet som en liberalisering av berikningspraksisen for barnematen som eksisterte på det tidspunktet.

I EU har det ikke tidligere vært meldeplikt på barnemat. EU-kommisjonen har på arbeidsgruppemøter i EU uttalt at en meldeplikt på området vil anses som en administrativ byrde for både myndighet og virksomhet. Det er et spesifikt regelverk med tydelige krav til merking og sammensetting som ivaretar forbrukernes interesser. Myndighetene kan til enhver tid etterspørre produsenter som markedsfører disse produktene om all relevant informasjon som vurderes som nødvendig for å påvise overensstemmelse med den nye rettsakten for barnemat (jf. forordning (EF) nr. 178/2002 artikkel 17(2)).

Vedlegg

Det er ikke gjort endringer i minimums og maksimums verdier for mikro- og makronæringsstoffene i vedleggene i den nye forordningen. EFSA har ikke i revisjonsprosessen utført en ny vurdering med hensyn til nivåer av næringsstoffer.

Vedlegg V i den nye forordningen som gir informasjon om det daglige referanseinntaket for vitaminer og mineraler for bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat for barn er oppdatert og samsvarer med aldersgruppen som produktene retter seg mot. De nye oppdaterte referanseverdiene samsvarer med verdier som er brukt i den nye forordningen for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger.

Ikrafttredelse

Forordningen trer i kraft [x] dag etter at den er kunngjort i Official Journal of the European Union.

Den anvendes fra den [3 år etter ikrafttredelse].

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk som gjennomfører forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Målsetningen med revisjon av «særnær»-regelverket er å få et bedre regelverk ved å forenkle og presisere områdene innenfor dette regelverksområde. Herved unngås en situasjon hvor det indre markedets funksjon undergraves og som skaper usikkerhet hos myndigheter, virksomheter og forbrukere og som også kan medføre ulike konkurransevilkår for virksomhetene.

Det nye regelverket skal være lettere å tolke, håndheve og etterleve for myndigheter og virksomheter og produktene skal være trygge for forbrukeren.

Virksomhetene:

Virksomhetene vil få færre administrative byrder, da den nasjonale meldeplikten for barnemat faller bort når nytt regelverk trer i kraft. Virksomhetene må kjenne til det horisontale regelverket (blant annet matinformasjonsforordningen) for å kunne produsere og merke produktene i henhold til kravene i den kommende delegerte forordningen for barnemat.

Virksomhetene har en overgangsperiode på tre år til å forholde seg til den nye forordningen før den trer i kraft, høsten 2018.

Forbrukerne:

Det nye regelverket for barnemat viderefører kravene til sammensetting og sørger for at reglene for merking/næringsdeklarasjon er tydelige og klare. Dette er et viktig redskap for å kommunisere med forbrukeren og sikre riktig bruk av produktene.

Et spesifikt regelverk som dette gir forbrukene stor trygghet, da det settes tydelige og strenge krav til merking, sammensetningskriterier og plantevernmidler og rester av disse i produktene.

Mattilsynet:

Det nye regelverket er oversiktlig å forholde seg til og håndheve. Den nasjonale meldeplikten for barnemat faller bort når nytt regelverk trer i kraft høsten 2018. Tilsyn med barnemat inngår i det ordinære tilsynet for næringsmidler, og vil fortsette med dette. Det føres tilsyn både på produkt- og virksomhetsnivå. Avdelingene i Mattilsynet fører tilsyn med at virksomheter som omsetter produkter på dette området, følger gjeldende regelverk. Tilsynsmetodikken varierer og kan for eksempel være inspeksjon eller revisjon. Det kan også fattes vedtak vedrørende et produkt/markedsføring av et produkt uten at revisjon/inspeksjon er utført.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Dagens regelverk for barnemat (forskrift 18. oktober 2002 nr. 1185 om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn) setter krav til meldeplikt i henhold til § 15. Mattilsynet har på arbeidsgruppemøte i EU 18. februar 2015 foreslått at et krav om meldplikt i ny forordning kunne innføres frivillig nasjonalt  blant medlemsstatene. EU-kommisjonen avslå dette med at det ikke har vært tradisjon for dette i EU og at området er regulert ved spesifikke regler for merking og sammensetteting. EU-kommisjonen mente også at en meldeplikt på området vil være en ekstra byrde for både virksomhet og myndighet.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2015)6507
Basis rettsaktnr.: 609/2013

Norsk regelverk

Høringsstart: 20.10.2015
Høringsfrist: 20.01.2016
Frist for gjennomføring: