Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1747 av 30. september 2015 som retter vedlegget til forordning (EU) nr. 26/2011 om godkjenningen av vitamin E som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1747 of 30 September 2015 correcting the Annex to Regulation (EU) No 26/2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Vitamin E ble re-godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter ved forordning (EU) nr. 26/2011. I vedlegget til rettsakten, rubrikken "Andre bestemmelser", går det ikke fram i klartekst at vitamin E som fôrtilsetningsstoff kan bestå av et preparat. Det har ført til at enkelte medlemsstater har forstått det slik at vitamin E-preparater ikke er godkjent. En slik misforståelse må rettes opp, og derfor blir teksten i vedlegget endret.  Ved senere godkjenninger av tilsetningsstoffer er det blitt  standardtekst i godkjenningen at stoffet også kan være i form av et preparat, der det er aktuelt.  I re-godkjenningen av andre vitaminer er det også blitt tillatt å bruke navnet "viatmin X" i tillegg til eller i stedet for det kjemiske navnet. Dette letter merkingen og gjør merkingen mer forståelig for forbrukerne. Det er derfor foreslått å gjøre denne endringen også i rettsakten som re-godkjenner vitamin E.

Begge de nevnte endringen i vedlegget ble diskutert i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer i september. Bruken av vitamin E-betegnelsen ble tatt opp av en medlemsstat i møtet, nytt rettsaktforslag ble lagt fram, der også den endringen ble tatt inn. Dette forslaget, med to endringer i rettsaktforslaget, både i tekst og vedlegg ble votert. Et land var fraværende, men alle de andre stemt for det sist framlagte forslaget til rettsakt. Forordning (EU) nr. 26/2011 blir endret på to punkter, og endringene er vedtatt av Kommisjonen nå.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten fører til endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha noen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Endringene, som presiserer at vitamin E også kan være et preparat og at vitamin E-betegnelsen kan brukes ved merking, er en forenkling både for fôrindustrien og kundene. Det medfører også at alle vitaminer som godkjennes/re-godkjennes som fôrtilsetningsstoff, får samme utforming av vedlegg til rettsaktene og samme merkebestemmelser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet er tilfreds med avklaringene som rettsaktforslaget innebærer, de er nyttige og klargjørende. Det gjør regelverket mer forståelig for alle, da de fleste kjenner til vitamin E-betegnelsen, mens kjemisk navn er langt og vanskelig. Enhetlig utforming for godkjenningsvedleggene til rettsaktene for alle vitaminer og for alle andre fôrtilsetningsstoffer som omsettes i form av preparater gir regelverket bedre sammenheng.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1747
Basis rettsaktnr.: 26/2011
Celexnr.: 32015R1747

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2015
Frist returnering standardskjema: 26.10.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.11.2015
Høringsfrist: 22.12.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker