Kodifisering av tidliglere rettsakter som gjelder offentlig kontroll av trikiner i kjøtt

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 av 10. august 2015 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt (trikinkontrollforordningen) - kodifisering

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1375 of 10 august 2015 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat (Codification)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.09.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en kodifisering av EUs tidligere rettsakter som gjelder offentlig kontroll med trikiner i kjøtt. Grunnrettsakten (EF) nr. 2075/2005 har blitt slått sammen med endringsrettsakter til en ny rettsakt. Den nye rettsakten endrer ikke innholdet i de tidligere rettsaktene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det vil måtte foretas henvisninger til den nye rettsakten i norsk lov. Det vil ikke bli foretatt en høring siden innholdet i rettsakten tilsvarer gjeldende rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Med unntak av noe administrativt arbeid med å gjøre om henvisningene i norsk lov, vil denne rettsakten ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1375
Basis rettsaktnr.: 854/2004
Celexnr.: 32015R1375

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2015
Frist returnering standardskjema: 21.12.2015
Dato returnert standardskjema: 19.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker