MiFID II - utkast til Kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter og organisert handelsfasiliteter, hvor algoritmehandel kan gjøres i systemene

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. ../… av … som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer organisatoriske krav til regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter og organisert handelssystem, hvor algoritmehandel kan gjøres i systemene.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. supplementing Directive 2014/65/EF re Technical regulatory standards on organisational requirmenets of regulated markets, multilateral trading facilities and organised trading facilities enabling or allowing algorithmic trading through their systems.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte utkast til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II). Den setter minimumskrav for hvordan regulerte markeder, MHFer og organiserte handelssystemer skal organiseres.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2014/65/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen