MIFIR - utkast til Kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om detaljeringsgraden av informasjon som skal offentliggjøres ved gjennomføring av ordre og transaksjoner

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. …/… av […] som fastsetter tekniske reguleringsstandarder som gjelder detaljeringsgraden av opplysninger om ordre og transaksjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/...supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the specification of the offering of pre-trade and post-trade data and the level of disaggregation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte utkast til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen  gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR). Den gir nærmere regler knyttet til detaljeringsgraden av informasjon som skal offentliggjøres ved gjennomføring av ordre og transaksjoner.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Forordning 600/2014 (MiFIR)

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen