MIFIR - utkast til Kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om om krav til gjennomsiktighet for aksjer, depotbevis, ETF'er, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. …/… av [dato] som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om krav til gjennomsiktighet for aksjer, depotbevis, ETF'er, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of [date] supplementing Regulation EU No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on transparency requirements in respect of shares, depositary receipts, exchange-traded funds, certificates and other similar financial instruments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte forslag til teknisk standard (RTS) til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR). Den gir nærmere regler knyttet til offentliggjøring av opplysninger om ordre og transaksjoner som gjennomføres med aksjer, depotbevis, ETF'er, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter, herunder regler om når det kan gis unntak fra disse bestemmelsene.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Forordning 600/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen