Revisjon av ekompakken

Høring om evaluering og revisjon av det regulatoriske rammeverket for elektronisk kommunikasjon

Public consultation on the evaluation and the review of the regulatory framework for electronic communications networks and services

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2015

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EU-kommisjonen lanserte høringene 11. september 2015. Begge høringene er åpne fram til 7. desember 2015.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen lanserte 11. september to høringer på ekomområdet; én om revisjonen av regelverket for elektronisk kommunikasjon og én om behovene for internetthastighet og -kvalitet etter 2020. Disse høringene er en viktig del i Kommisjonens arbeid med den nye strategien for et digitalt indre marked (Digital Single Market Strategy - DSM) fra 6. mai i år. Ett av i alt 16 tiltak under DSM-strategien er en omfattende gjennomgang av rammeverket for elektronisk kommunikasjon.

Bakteppe for revisjonen er de store endringene ekommarkedet har gjennomgått siden 2009. Gjeldende rammeverk har bidratt til å åpne opp markedene og fremmet konkurranse. Nasjonale markeder tilbyr i dag brukerne et utvalg tjenester og priser som gjør brukerne i stand til å velge de tjenestene som best samsvarer med egne behov, samtidig som brukerne enkelt kan skifte tilbyder. I EUs Digital Agenda for Europa fra 2010, er det satt  ambisiøse bredbåndsmål. Innen 2020 skal alle europeere ha tilgang internetthastiget på over 30 Mbit/s og minst halvparten av alle husstander skal abonnere på internettilknytninger med en hastighet på mer enn 100 Mbit/s. Per i dag er det fortsatt få som abonnerer på de høye hastighetene og dermed fortsatt et stykke igjen før EU når bredbåndsmålene i digitale Agenda.

Parallelt med utviklingen på tilbudssiden siden 2009, har brukernes krav, vaner og forventninger endret seg dramatisk. En viktig driver er og har vært utbredelsene av smarte brukerutstyr (telefoner, nettbrett etc.). Brukere, næringsliv og det offentlige blir stadig mer avhengig av høyhastighets internett. Kommisjonen ønsker på denne bakgrunn å undersøke om gjeldende regler, som i sin tid ble designet for å liberalisere tidligere monopoler og tjenester, gir tilstrekkelig incentiver for markedsaktørene til å møte morgendagens behov for høyhastighets kapasitet innenfor fellesskapet.

Høringen omfatter følgende hovedtema:

 • Tilgangsregulering: Revisjonen vil vurdere hvorvidt gjeldende regulatoriske mål fortsatt er tilpasset behovene, eller om målene bør komplementeres med en sterkere satsning på tilgjengelighet og ibruktagen av høyhastighets tilgang. Revisjonen vil se på om tilbydere som investerer betydelige beløp i nettverk med veldig høy kapasitet, har behov for ytterligere forsikringer om langsiktig avkastning på investeringer. Utfordringene knyttet til infrastrukturkonkurranse som driver for nettverksinvesteringer i områder med spredt bosetning, vil bli vurdert.
 • Frekvensforvaltning: for å fremme etablering av høyhastighets trådløse nett og ytterligere utvikling av elektronisk kommunikasjon og innovasjon, vil fokus for revisjonen være på hvordan oppnå mer konsistens gjennom ulike nivåer av harmonisering og koordinering.
 • Kommunikasjonstjenester: revisjonen vil se på hvordan oppdatere sektorspesifikke regler dersom de fortsatt er nødvendige, samtidig som like konkurranseforhold for alle tilbyder som tilbyr sammenlignbare tjenester sikres.
 • USO: revisjonen vil vurdere om gjeldende omfang av obligatoriske tjenester er konsistent med den markedsmessige- og teknologiske utviklingen. Spesielt vil man se på bredbånd og dens rolle som en del av USO og og på hvilke konsekvenser en evnetulle inkludering av bredbånd vil ha på finansieringsmekanismen.
 • Institusjonell oppbygging og forvaltning: her vil man se på behovet for å styrke regulatorisk konsistens på tvers av medlemsstater samtidig som man tar hensyn til ulike lokale og nasjonale forhold. Revisjonen vil se på mulighetene for mer effektiv og enklere ordninger for samarbeid mellom regultører på EU og nasjonalt nivå.

Følgende rettsakter omfattes av revisjonen:

 • Rammedirektivet (2002/21/EF),
 • Autorisasjonsdirektivet (2002/20/EF)
 • Tilgangsdirektivet (2002/19/EF)
 • USO-direktivet (2002/22/EF) med endringene fra 2009 gjennom Better Regulation dirketivet (2009/140/EU)
 • Citicenzs' Rights Directive (2009/136/EU)
 • BEREC forordningen (1211/2009)

Revisjonen omfatter ikke:

 • Kommunikasjonsverndirektivet (2002/58/EC), revideres når personvernforordnigen er vedtatt
 • forordningen om internasjonal gjesting (531/2012), nettopp endret gjennom forordningen om nettnøytralitet og internasjonal gjesting 2120/2015
 • Direktiv om kostnadsreduserende tiltak ved etablering av bredbånd (2014/61/EU), gjennomføres for tiden i medlemslandene

Hensikten med revisjonen er todelt. Kommisjonen ønsker informasjon om hvordan dagens rammeverket har fungert, og hvilke endringer som er nødvendig i lys av den markedsmessige- og teknologiske utviklingen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og tilhørende forskrifter gjennomfører det felles europeiske rammeverket for elektronisk kommunikasjon fra 2002, revidert i 2009, i tillegg til enkelte tilpasninger og nasjonale reguleringsbehov.

Ettersom det europeiske rammeverket danner grunnlaget for vår nasjonale regulering på ekomområdet, vil et revidert rammeverk medføre behov for å revidere ekomloven med tilhørende forskrifter. Et revidert rammeverk vil trolig først være på plass i 2019/2020.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker