Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte

Kommisjonsforordning (EU) nr. .../.. av XXX som fastsetter tekniske gjennomføringsstandarder vedrørende standard skjema, maler og prosedyrer for konsultasjon mellom relevante kompetente myndigheter i forbindelse med melding om ansøkt erverv at betydelig eierandel i et verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EC og 2014/65/EU

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No …/.. of XXX laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for the consultation process between relevant competent authorities in relation to the notification of a proposed acquisition of a qualifying holding in an investment firm in accordance with Directive 2004/39/EC and Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte saken til EU-kommisjonen 27. mars 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen utfyller europaparlements- og rådsdirektiv 2004/39/EC (MiFID I) og 2014/65/EU (MiFID II). Den fastsetter standard skjemaer, maler og prosedyrer for konsultasjon mellom relevante kompetente myndigheter i forbindelse med melding om erverv av betydelig eierandel i verdipapirforetak. 


 

Vurdering

Rettsakten må tas inn i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Det er ikke behov for tilpasninger

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen